ข้อมูลทั่วไป


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาไทย : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Acc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต

รูปแบบ  ประเภทของหลักสูตร  ภาษาที่ใช้

– หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ
– หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติและภาคสมทบ
– หลักสูตรปริญญาตรี ทางวิชาการ ตามสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
– จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

แนวทางประกอบอาชีพ