ข้อมูลทั่วไป

d

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ภาษาไทย : Bachelor of Business Administration Program in Management Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Management Innovation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่  การจัดการอุตสาหกรรม และ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รูปแบบ  ประเภทของหลักสูตร  ภาษาที่ใช้

– หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ
– หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติและภาคสมทบ
–  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
– จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกแผนการเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ