ข้อมูลทั่วไป

1

d

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
ภาษาไทย : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Digital Business Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต

กลุ่มสาขาวิชา
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล การจัดการธุรกิจดิจิทัล

รูปแบบ  ประเภทของหลักสูตร  ภาษาที่ใช้

– หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ
– หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติและภาคสมทบ
–  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
– จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอนรายวิชา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางประกอบอาชีพ