ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
ภาษาไทย : Bachelor of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Business Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
146 หน่วยกิต กรณีรับ 2 ปริญญาตามความร่วมมือ
131 หน่วยกิต กรณีรับ 1 ปริญญา

รูปแบบ  ประเภทของหลักสูตร  ภาษาที่ใช้

– หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
– หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการเรียนการสอน 2 รูปแบบ
1. เรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ปี และเรียนที่ Tianjin University of Technology (TUT) จำนวน 2 ปี หรือ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ปี
2. เรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ปี
– จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน ที่มีพื้นฐานภาษาจีน

แนวทางประกอบอาชีพ