ชื่อนักวิจัยชื่อผลงานวิจัย/บทความวารสารที่ตีพิมพ์ /แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/สถานที่นำเสนอรายการหลักฐาน
Mahachai Sattayathamrongthian1* and Yingsak VanpetchThe consequence of logistics development toward economy and local community (the case of Bangkok, Thailand)XXII International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies (EMMFT-2020)รายการหลักฐาน
Yingsak Vanpetch1* and Mahachai Sattayathamrongthian2The challenge and opportunities of thailand education due to the covid-19 pandemic: case study of Nakhon Pathom, ThailandInnovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020)รายการหลักฐาน
Rapeepat ManasoontornBehavioral Interventions Related to Choice Decisions: Convenience and Visibility Interventions Versus Taste PreferenceCorvinus Journal of Sociology and Social Policy 11(2)รายการหลักฐาน
Arin Na RanongMediator Variables’ Influences towards Behaviors of e-Money UsersInternational Journal of Innovation, Creativity and Change.รายการหลักฐาน
ชื่อนักวิจัยชื่อผลงานวิจัย/บทความวารสารที่ตีพิมพ์ /แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/สถานที่นำเสนอรายการหลักฐาน
ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์“การตัดสินใจยอมรับระบบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพกับการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” (The Decision to Accept the Occupational Cost Accounting System and the Potential Enhancement of Coconut Growers in Prachuap Khiri Khan Province)วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียนรายการหลักฐาน
ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ ผศ.นภาพร นาคทิม และอาจารย์สุภาวดี มะณีวงค์“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” (Efficiency of Cost Management and Competitive Advantage of Pineapple Planter Groups in Prachuap Khiri Khan Province)วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี รายการหลักฐาน
ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึงการคัดกรองนักศึกษายากจนให้กู้ยืม กยศ. โดยใช้แบบจาลองการให้คะแนนสินเชื่อวารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการรายการหลักฐาน
รศ.รุ่งทิวา ชูทอง รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์. รายการหลักฐาน
รศ.รุ่งทิวา ชูทองคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1รายการหลักฐาน
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธีการพัฒนาออนโทโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI 1)รายการหลักฐาน
ชื่อนักวิจัยชื่อผลงานวิจัย/บทความวารสารที่ตีพิมพ์ /แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/สถานที่นำเสนอรายการหลักฐาน
สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์1*, วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล2, ณัชภัทร อัจฉราวรรณ3, รพีพร เพ็ญเจริญกิจ4 และ ชัชชุดา จีระนันทิพรการเปลี่ยนแปลงเสียงของภาษาจีนไหหลาในประเทศไทยจากเสียงดั้งเดิมสู่ปัจจุบันRattanakosin Journal of Social Sciences and Humanities: RJSH Volume 1 Issue 1, 2021 Online ISSN: 2730-4116
อาจารย์ ดร. พรพิมล ขำเพชรการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการท่องเที่ยว โดยชุมชนพื้นที่ภาคเหนือของไทยวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
รศ.รุ่งทิวา ชูทองพฤติกรรมการเปิดรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของนักท่องเที่ยวประเภทวางแผนการเดินทางเอง กรณีศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1รายการหลักฐาน
รศ.รุ่งทิวา ชูทองการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมฝอยทอง จังหวัดเพชรบุรีวารสารวิจยวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2รายการหลักฐาน
รศ.รุ่งทิวา ชูทองการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเห็ดวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีวิตพอเพียง จังหวัดราชบุรีวารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมและวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 3รายการหลักฐาน
ผศ.สมใจ ศรีเนตรการศึกษาแนวทางการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการหลักฐาน
รุจิโรจน์ ฮิโรเซะ, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, กรรณิกา บุญเกษม และ นพดล สายคติกรณ์การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รายการหลักฐาน
ชื่อนักวิจัยชื่อผลงานวิจัย/บทความวารสารที่ตีพิมพ์ /แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/สถานที่นำเสนอรายการหลักฐาน
ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิชThe Authenticity of Innovation-Passion Model is Devoted to Perceived Service Quality and Firm Performance for New Normal EntrepreneursNICHSS, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailandรายการหลักฐาน
รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญThe Attitude towards internet banking service under financial activity in essential of economic area at western in Thai Gulf of ThailandThe 2 nd Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2021)
Wipanee Pengnate, Bundit Anuyahong , and Chalong RattanapongImpacts of Disruptive Technology: Implementation of MOOCs in Language Teaching. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Volume -10 Issue-1 May 2021.International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) รายการหลักฐาน
Pimpavee Maneewong, Napaporn Narktim, Supavadi Maneewog, Urai Makkana and Bundit AnuyahongFactors Affecting the Submission of Financial Statements Via the DBDe-Filing System of a Corporation Registered with the Department of Business Development in Prachuap Khiri Khan ProvinceInternational Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).รายการหลักฐาน
Chalong Rattanpong, Bundit Anuyahong, Wipanee Pengnate and Jutamas Rahm*Needs of English Language Usage in Hospitality and Tourism Industry in Prachuab Kirikhan Province.International Journal of Science: Basic and Applied Research (IJSBAR) รายการหลักฐาน
Bundit Anuyahong,Chalong RattanapongThe EFL Students’ Perspectives on Language Learning by Using Flipped ClassroomOral Presentation2021 6th Internation Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2021)
Veerawan Pinchumpholsang, Chalong Rattanapong, Panisa Srimek, Areethip Singtotong, Titiya Padunkgkun and Nattarin Limsuwan. (2021).Alory the Western Coast of the gulf of Thailand, Phetchburi, Prachuabkirikhan.The 2 nd Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2021)
Chalong Rattanpong, Bundit Anuyahong, Wipanee Pengnate and Jutamas Rahm*Needs of English Language Usage in Hospitality and Tourism Industry in Prachuab Kirikhan Province.International Journal of Science: Basic and Applied Research (IJSBAR)รายการหลักฐาน
ผศ.ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์Electronic Media Development with augmented reality Technology for coconut shell productsโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 9 มทร. เรื่อง การจัดแสดงผลงานศิลปะ ออกแบบสถาปัตยกรรม นานาชาติ 2021รายการหลักฐาน
อ.นิธินพ ทองวาสนาส่งการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ในสถานประกอบการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผ่านสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนวารสารบริหารธุรกิจ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ปีที่ 11ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564รายการหลักฐาน
ชื่อนักวิจัยชื่อผลงานวิจัย/บทความวารสารที่ตีพิมพ์ /แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่/สถานที่นำเสนอรายการหลักฐาน
อาจารย์จิระวดี ตั้งสกุลทองปาลี และ ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิชพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเขต กรุงเทพมหานครการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายการหลักฐาน
นางสาวรพีพร เพ็ญเจริญกิจการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูมและไมโครซอฟท์ทีมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายการหลักฐาน
ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัยโมบายแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
อาจารย์ธรรญชนก นิลมณีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การประชุมวิชาการระดับชาติ ``การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม`` ครั้งที่ 7 (NCTIM2021) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุพจน์ ไทยสุริยะ1* มโนรัตน์ สมคะเนย์1 สมบัติ สมคะเนย์การพัฒนาทักษะด้านพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในรายวิชาหลักอุตสาหกรรมบริการการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
ผศ.พรทิพย์ บุญทรงการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 59.(มีนาคม 64, หน้า 31)
อ.วิภาวรรณ ทองเนียมการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ โลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
อ.อุทัย แก้วกลมการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59
อ.อุทัย แก้วกลม การเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59.
อาจารย์ ดร. พรพิมล ขำเพชรการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของบริษัท Louis Vuitton เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” หน้า 283รายการหลักฐาน
ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูลการศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น E- BANKING ผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ศิริพงศ์ ธนะเจตนารมย์, กัลยา รัตนศิวะ, พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และพัสกร สิงห์โตระบบการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EasyApp Paymentการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ณัฐสุดา โฉมที, รัตนพล เปียมิน, ภัทรพล บุญฤทธิ์, วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก นิลมณีการพัฒนาเว็บประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
อภิชาติ ใฝคำ,อรรถพล พูลผล และพรพรรณ อิทธิรัตนสุนทรบริการช่วยเหลือผู้ใช้ระบบนอสตร้า โลจิสติกส์ ด้วยไลน์แอปพลิเคชันการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
สิรินาถ สุวรรณเตมีย์ , กัลยา รัตนศิวะ,พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และ พัสกร สิงห์โตแอปพลิเคชันค้นหาร้านขายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GEOGRAPHICAL INDICATIONS SHOP (GI SHOP)การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ณัฐกาญจน์ ดีพรม วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก นิลมณีการพัฒนาระบบรายงานตะกร้าสินค้าการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
พัทธพล นิมิตรวิเศษกุล, วรวิทย์ กตะศิลา, ฐิตินันท์ สิรนันท์เดชา, วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ และ ธรรญชนก นิลมณีการพัฒนาระบบจัดการธุรกิจจำหน่ายน้ำพริก ตราแม่พลอย แบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ศิราเมษฐ์ ภูริชวัฒโรจน์, เชาวณัฐ ปกรณ์เกษตร, ธิติกร มาบางครุ, ธรรญชนก นิลมณี และวิลาวัณย์ วิเศษวัชร์การพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุแบบออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
มงคล แสงโชคอนันต์, ชัยวัฒน์ รุ่งสันเทียะ ,ยศวิน เตชะศรีประเสริฐ,พีรศุษม์ ทองพ่วง และมนต์รวี ทองเสน่ห์การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียนการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ปิยวรรณ ใจคง, วรัญญา น้อยบุญญะ, หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และ พีรศุษม์ ทองพ่วงแอปพลิเคชันมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม Mobile Application Elsthaiการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ภูธเนศ สระแก้ว, เสกสรร ธระที และ พีรศุษม์ ทองพ่วง และมนต์รวี ทองเสน่ห์การปรับปรุงระบบซื้อขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ศุภกิตติ์ ไชยประทุม , ปฏิภาณ สังข์ฆะ และพรพรรณ อิทธิรัตนสุนทรซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก Software for laundromat franchiseการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ปรัชญา ประมงค์ , นิติพงศ์ วัดวาด, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อขายสินค้า กรณีศึกษา ร้านสะดวก ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021)รายการหลักฐาน
วัชรี แรกพินิจ, วิชชุดา ทองกลบ, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์, กรรณิกา บุญเกษม และ นพดล สายคติกรณ์การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ป่วย COVID-19 ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
นริช พลรักเขตต์, พนาเวช ศิลาจันทร์, วิวัฒน์ รอดด้วง, อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์การสำรวจและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ชลลดา มณีนวล, สุพิศชญา เพชรเทียม, พรนภา ขันทอง, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และอังคณา จัตตามาศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการการ ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ศราวุธ จันทร์อาด, กุริสรา พุทยาภรณ์, กาญจนา คงใหญ่, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ นพดล สายคติกรณ์ พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมัน มะพร้าวด้วยความเป็นจริงเสริมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
จักรินทร์ เจี้ยมดี, ศิลปกร ดิบประโคน, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์, กฤษ จิตรจารุวงศ์ และ อังคณา จัตตามาศ การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
กัลยรัตน์ ทรัพย์มา, ปิยรส วังสว่าง , จักรินทร์ หนูสงค์, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์ออฟฟิเชียล สำหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
จริยา เฟื่องแก้ว, สาวิตรี ลิ้นจี่ขาว, อัญชลา เรืองอร่าม, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์พัฒนาแคตตาล็อคอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สินค้าโอทอปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
นภัทร สิงจานุสงค์, สมิตรา สายทอง, กมลทิพย์ เอกพจน์, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ การพัฒนาระบบการตอบกลับอัตโนมัติในเฟซบุ๊กแฟนเพจและเว็บไซต์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ณัฐวดี ฤทธิกลับ,รัฐนันท์ แผ่นทอง,การุณย์ บรรทม, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศ การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์โอทอปน้ำมันมะพร้าวสำหรับ ประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
เมวรินทร์ พลาหน, อรอนงค์ พรมพิชัย, นุสราภรณ์ อุทุมรัตน์, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ การพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอัตโนมัติ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยโปรแกรมไดอะล็อกโฟลวการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ปรัชญา ประมงค์ , ปพิชญา ศรีน้อยเมือง, กรรณิกา บุญเกษม,กาญจนา พันธุ์เอี่ยม และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน จริงสามมิติสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
วริศรา นุ้ยสุข, รุ่งนภา ฤทธิชัย, วิภาวดี ทองเหลือ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ การพัฒนารูปแบบเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าเว็บไซต์ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องทางยูทูปการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
เสาวลักษณ์ เอกบุตร, ชนิกานต์ เสนเทศ, อังคณา จัตตามาศ, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ภาวะการมี งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
พงศ์พันธ์ พูลสิน, ภารดี มีใหม่, เกล็ดมณี แสนสบาย, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ และ อังคณา จัตตามาศการส ารวจและพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ "ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี พิกัดดีๆที่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวย"การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ประภัสสร จันทร์รอด, ธนพล นาควิสัย, อังคณา จัตตามาศ, อัชฌาพรกว้างสวาสดิ์ และ นพดล สายคติกรณ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
เจนณรงค์ ตะไมล์, อรรถกานต์ รามเจริญ, จิรายุส สุวรรณทำมี, อังคณา จัตตามาศ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุด้วยการ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ชุติมน โกมินทร์, ศศิกานท์ พลายด้วง, กรรณิกา บุญเกษม, เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ และ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
อธิวัฒน์ นิธิไวกูณฐ์ , วัลลภ อรุณธรรมนาค , อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร, นายชเนศ รัตนอุบลการพัฒนาระบบการจองและการจัดการโปรแกรมทัวร์แบบออนไลน์ ของบริษัท เลิฟ ทราเวล บาย อลิส จำกัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ไตรภพ พรมศร, วัลลภ อรุณธรรมนาค, อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร, นายวีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการธุรกิจภายใน ผ่านเว็บไซต์ เอกพิมพ์ไทการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
บรรพต เชรษฐศิริ, วัลลภ อรุณธรรมนาค, อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร, ปวีณา ชัยวนารมย์, ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านเว็บไซต์ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ1 จังหวัดสมุทรสาครการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
พิมพ์สุดา เปี่ยมโนรี , อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร , ปวีณา ชัยวนารมย์, นางณัจฉรียา อัศวรัตน์การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอน รายวิชานวัตกรรมมัลติมีเดีย ชุด “สร้างสรรค์อย่างเข้าใจ”การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง, สุภาพร เพชร์รัตน์กูล, อุไร มากคณา, ฟิโอนา เฮง, ปัทมาพร ขันที และบุณยวีร์ นราเก.การศึกษาความคิดเห็นต่อการเลือกใช้แอฟพลิเคชั่น E-Banking ผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาหัวหินการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUCC2021) รายการหลักฐาน
ฐิติวินท์ เกียรติเมธา , ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อผลไม้ปรุงสำเร็จรูปชนิดผงที่ให้สารความหวานแทนน้ำตาล(ซูโครสลาโรส)ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
จริยา มุสิกไชย , ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
ณัฐวุฒิ วังตาล, ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ และ ชัชวาล แสงทองล้วนความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อหมูหวานแดดเดียวสูตรปรับปรุงใหม่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
นภัสนันท์ ค้ายาดี และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ดัชนีเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อกาแฟคาปูชิโน่ปรุงสำเร็จของแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ท้องตลาดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
กานต์ชัยยง มงคลมะไฟ และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าจากการซื้อสินค้าในแอพพลิเคชันชอปปิงออนไลน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
พีระพัฒน์ แก้วมณี และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันเป้าตัง ผ่านโครงการ ม.33 เรารักกันในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
ณัฏฐกิตติ์ พาสภาการ, ธัญนันท์ วรเศรฐพงษ์ และ ชัชวาล แสงทองล้วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการเรียนรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
ธนธรณ์ ปราเปรม และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อกาแฟสดออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
ปาจรีย์ ชื่นจิตต์ศิริ และ มาลัย กมลสกุลชัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอีเพย์เมนต์ของโทรศัพท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)
พิมพ์ชยา ชูช่วย และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าจากการรับบริการของธุรกิจรีไซเคิลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
จิราภรณ์ ชนัญชนะ และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าจากการใช้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
สุภาวดี อยู่เย็น, ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ และ เกษรา กาญจนภูมิความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อขนมวาฟเฟิลกรอบแป้งกล้วยออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
นลัทห์ขจี มโนรมย์, ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ และ เกษรา กาญจนภูมิความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อขนมเบื้องแยกเครื่องของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
ปนิดา มูลนานัด, ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ และ เกษรา กาญจนภูมิความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อกล้วยหอมทองตากปลอดสารของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่างในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
จาตุรนต์ แจ้งสว่าง และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ความเต็มใจจ่ายเพื่อซื้อผักออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบนในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน
นภัสนันท์ ค้ายาดี และ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ดัชนีเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อกาแฟคาปูชิโน่ปรุงสำเร็จของแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ท้องตลาดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง" (Management in Disruptive Technologies Era)รายการหลักฐาน