หัวข้อดาวน์โหลด
เทคนิคจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method)PDF
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์PDF
การส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problems Based Instruction) ให้แก่ผู้เรียนผ่านการคิดเชิงออกแบบ (Designs Thinking) บางขั้นตอน โดยกำหนดเหตุการณ์สมมติสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนPDF
วิธีการจัดการห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับผู้สอน)PDF
แอพ Zoom บนมือถือ วิธีการใช้อย่างละเอียด PDF
How to วิธีใช้เครื่องมือ Zoom เพิ่มลูกเล่น สำหรับการใช้งานที่ Advance ขึ้นPDF
แชร์ไฟล์ใน Zoom ส่งไฟล์ได้ทุกประเภท PDF
7 วิธีใช้ ZOOM อย่างไรให้ปลอดภัย PDF
หัวข้อดาวน์โหลด
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับการอนุมัติเงินทุนPDF
แลกเปลี่ยนเรียนรู้......เขียนอย่างไรที่ได้ทุนPDF
Research Proposal “Research Grant for New Scholar”PDF
ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565PDF
คำอธิบาย Technology Readiness Level – TRL and Societal Readiness Level – SRLPDF
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยPDF