หัวข้อดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไฟล์ .pdf
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไฟล์ .pdf
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ไฟล์ .pdf
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไฟล์ .pdf