ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ


ว่าที่ ร.ต.สมบัติ  สมคะเนย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ จันทร์ประชุม
รองคณบดีประจำพื้นที่ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร
รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

นางสาวสาวิตรี เสนาพิทักษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี