ประวัติและความเป็นมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เดิมคือ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 เริ่มเปิดสอนระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็น 1 ใน 9 แห่ง ซึ่งเกิดจากการรวม 4 วิทยาเขตเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล  จากนั้นคณะบริหารธุรกิจจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการหนึ่งตามกฎหมายภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการศึกษาใน 3 แห่ง ประกอบด้วย

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ศาลายา

วิทยาเขตวังไกลกังวล