หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A.  (Digital Marketing)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  33  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางการตลาด    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด    7  หน่วยกิต
            2.3.3 แผนการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
                      - การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษา    1  หน่วยกิต
                      - วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า  18  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education3(3-0-6)
SOC 1010เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research  Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9  หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
MTH 1029ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้39 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 2136การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ Statistical Analysis in Business3(2-2-5)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3142การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้33 หน่วยกิต
DMK 2201พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Consumers’ Behavior in the Digital Age3(2-2-5)
DMK 2202การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Price Management3(2-2-5)
DMK 2203การจัดการการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ Distribution and Logistics Management3(2-2-5)
DMK 2204การบูรณาการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล Digital Integrated Marketing Communication3(2-2-5)
DMK 2205การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management3(2-2-5)
DMK 3201การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5)
DMK 3202การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E-Marketing3(2-2-5)
DMK 3203การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ Managing Information System for Business3(2-2-5)
DMK 3204การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล Marketing Strategy Management in the Digital Era3(2-2-5)
DMK 4201การวิจัยการตลาด Marketing Research3(2-2-5)
DMK 4202การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด Feasibility Study in Marketing Project3(2-2-5)
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
ให้เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา หรือกลุ่มวิชาชีพของสาขาวิชาอื่น โดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
   
กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
2.3.1  วิชาการฝึกงาน 4 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3302การฝึกงานทางการตลาด Internship in Marketing3(0-40-0)
   
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 4301สหกิจศึกษาทางการตลาด Cooperative Education in Marketing6(0-40-0)
   
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
2.3.3 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3303การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 1 Work-based Learning in Trading Business Management 13(0-40-0)
DMK 3304การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 2 Work-based Learning in Trading Business Management 23(0-40-0)
DMK 3305การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 3 Work-based Learning in Trading Business Management 33(0-40-0)
DMK 3306การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 4 Work-based Learning in Trading Business Management 43(0-40-0)
DMK 3307การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 5 Work-based Learning in Trading Business Management 53(0-40-0)
DMK 3308การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 6 Work-based Learning in Trading Business Management 63(0-40-0)
หมายเหตุ  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการตลาด
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
MGT 2331ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business3(3-0-6)
MGT 2332การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business3(3-0-6)
DMK 2301สมรรถนะนักการตลาด Marketers Performance3(2-2-5)
DMK 3309การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Tourism3(2-2-5)
DMK 3310การตลาดระดับโลก Global Marketing3(2-2-5)
DMK 3311การบรรจุภัณฑ์ Packaging3(2-2-5)
DMK 3312ศิลปะการขายชั้นสูง Advanced Salesmanship3(2-2-5)
DMK 3313โลกทัศน์ของการส่งออก The Worldviews of Export3(3-0-6)
DMK 3314กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายตรง Direct-Sales Strategies and Tactics3(2-2-5)
DMK 3315การประชาสัมพันธ์ Public Relations3(2-2-5)
DMK 3316การตลาดสินค้าแฟชั่น Marketing for Fashion Merchandise3(2-2-5)
DMK 3317การตลาดทางตรง Direct Marketing3(2-2-5)
DMK 3318นวัตกรรมทางการตลาด Marketing Innovation3(2-2-5)
DMK 3319การตลาดบริการ Service Marketing3(2-2-5)
DMK 3320การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก Retail Merchandising3(2-2-5)
DMK 3321การบริหารหมวดหมู่สินค้า Category Management3(2-2-5)
DMK 3322การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก Human Resources Management in Retailing3(2-2-5)
DMK 3323การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก Retail Promotion3(2-2-5)
DMK 3324ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า Non-store Retailing3(2-2-5)
DMK 3325ตลาดดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ Marketing Digital for Entrepreneurs3(2-2-5)
DMK 3326หลักการพื้นฐานการผลิตสื่อแบบผสมผสานเพื่อการตลาดดิจิทัล Basic Principles of Integrated Media Production for Digital  Marketing3(2-2-5)
DMK 3327หลักการถ่ายภาพเพื่อสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ทางการตลาด Principles of photography to create digital marketing content3(2-2-5)
DMK 3328แอปพลิเคชั่นสำหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล Application for Digital Marketing3(2-2-5)
DMK 3329เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่าน Digital Technology and Transformation3(2-2-5)
DMK 3330การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานทางด้านการตลาด  Work-Integrated Learning  for Marketing Business3(2-2-5)
DMK 3331การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโดยการใช้กรอบความคิดแบบเติบโต Leadership Growth Mindset3(2-2-5)
BUA 4337ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
DMK 3332เทคนิคการจัดการขาย Technical Sales Management3(2-2-5)
DMK 4302สัมมนาการตลาด Seminar in Marketing Problems3(2-2-5)
DMK 4303การตลาดกิจกรรม Event Marketing3(2-2-5)
DMK 4304การตลาดบริการธุรกิจเฉพาะอย่าง Marketing for Specific Service Business3(2-2-5)
DMK 4305การตลาดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality and Tourism Marketing3(2-2-5)
DMK 4306การตลาดสำหรับสถาบันการเงิน Marketing for Financial Institutions3(2-2-5)
DMK 4307การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4308การจัดการโฆษณา Advertising  Management3(2-2-5)
DMK 4309การตลาดสินค้าเกษตรกรรม Agricultural Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4310การจัดการตราสินค้า Brand Management3(3-0-6)
DMK 4311การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Marketing3(2-2-5)
DMK 4312การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Marketing3(2-2-5)
DMK 4313การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 7 Work-based Learning in Trading Business Management 73(0-40-0)
DMK 4314การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 8 Work-based Learning in Trading Business Management 83(0-40-0)
DMK 1301ความรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ Foundation of Artificial Intelligence3(3-0-6)
DMK 1302ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า Artificial Intelligence for Trading Business3(2-2-5)
DMK 1303นวัตกรรมทางธุรกิจ 1 Business Innovation 12(1-2-3)
DMK 1304นวัตกรรมทางธุรกิจ 2 Business Innovation 22(1-2-3)
DMK 2302นวัตกรรมทางธุรกิจ 3 Business Innovation 32(1-2-3)
DMK 2303นวัตกรรมทางธุรกิจ 4 Business Innovation 42(1-2-3)
DMK 3333นวัตกรรมทางธุรกิจ 5 Business Innovation 52(1-2-3)
DMK 3334นวัตกรรมทางธุรกิจ 6 Business Innovation 62(1-2-3)
DMK 4335นวัตกรรมทางธุรกิจ 7 Business Innovation 72(1-2-3)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.5.1 กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation3(2-2-5)
BUE 3341สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 2 3(2-2-5)
BUE 4342ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 23(3-0-6)
BUE 3346ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese3(3-0-6)
BUE 3347สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation3(2-2-5)
BUE 4348ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.3 กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 2229การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)

หมายเหตุ  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต ให้เลือกโดย

1. กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  กลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ สำหรับหน่วยกิตที่เหลือให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาเลือกภาษาโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า  19  หน่วยกิต
2. เลือกรายวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพในกลุ่มเอกอื่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้นับเป็นวิชาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ

   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการตลาดแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานด้านการตลาดดิจิทัล
      2.  ผู้ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อและการพัสดุ
      3.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายขายของบริษัท
      4.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
      5.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายการจัดจำหน่าย
      6.   ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายคลังสินค้า
      7.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
      8.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานบริการ
      9.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
      10.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด
      11.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการขาย
      12.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
      13.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ
      14.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกิจนำเข้า/ส่งออก
      15.  ผู้ประกอบการอิสระ

หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A.  (Digital Marketing)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  33  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางการตลาด    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด    7  หน่วยกิต
            2.3.3 แผนการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
                      - การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษา    1  หน่วยกิต
                      - วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า  18  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education3(3-0-6)
SOC 1010เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research  Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9  หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
MTH 1029ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้39 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 2136การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ Statistical Analysis in Business3(2-2-5)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3142การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้33 หน่วยกิต
DMK 2201พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Consumers’ Behavior in the Digital Age3(2-2-5)
DMK 2202การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Price Management3(2-2-5)
DMK 2203การจัดการการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ Distribution and Logistics Management3(2-2-5)
DMK 2204การบูรณาการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล Digital Integrated Marketing Communication3(2-2-5)
DMK 2205การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management3(2-2-5)
DMK 3201การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5)
DMK 3202การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E-Marketing3(2-2-5)
DMK 3203การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ Managing Information System for Business3(2-2-5)
DMK 3204การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล Marketing Strategy Management in the Digital Era3(2-2-5)
DMK 4201การวิจัยการตลาด Marketing Research3(2-2-5)
DMK 4202การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด Feasibility Study in Marketing Project3(2-2-5)
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
ให้เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา หรือกลุ่มวิชาชีพของสาขาวิชาอื่น โดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
   
กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
2.3.1  วิชาการฝึกงาน 4 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3302การฝึกงานทางการตลาด Internship in Marketing3(0-40-0)
   
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 4301สหกิจศึกษาทางการตลาด Cooperative Education in Marketing6(0-40-0)
   
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
2.3.3 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3303การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 1 Work-based Learning in Trading Business Management 13(0-40-0)
DMK 3304การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 2 Work-based Learning in Trading Business Management 23(0-40-0)
DMK 3305การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 3 Work-based Learning in Trading Business Management 33(0-40-0)
DMK 3306การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 4 Work-based Learning in Trading Business Management 43(0-40-0)
DMK 3307การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 5 Work-based Learning in Trading Business Management 53(0-40-0)
DMK 3308การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 6 Work-based Learning in Trading Business Management 63(0-40-0)
หมายเหตุ  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการตลาด
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
MGT 2331ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business3(3-0-6)
MGT 2332การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business3(3-0-6)
DMK 2301สมรรถนะนักการตลาด Marketers Performance3(2-2-5)
DMK 3309การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Tourism3(2-2-5)
DMK 3310การตลาดระดับโลก Global Marketing3(2-2-5)
DMK 3311การบรรจุภัณฑ์ Packaging3(2-2-5)
DMK 3312ศิลปะการขายชั้นสูง Advanced Salesmanship3(2-2-5)
DMK 3313โลกทัศน์ของการส่งออก The Worldviews of Export3(3-0-6)
DMK 3314กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายตรง Direct-Sales Strategies and Tactics3(2-2-5)
DMK 3315การประชาสัมพันธ์ Public Relations3(2-2-5)
DMK 3316การตลาดสินค้าแฟชั่น Marketing for Fashion Merchandise3(2-2-5)
DMK 3317การตลาดทางตรง Direct Marketing3(2-2-5)
DMK 3318นวัตกรรมทางการตลาด Marketing Innovation3(2-2-5)
DMK 3319การตลาดบริการ Service Marketing3(2-2-5)
DMK 3320การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก Retail Merchandising3(2-2-5)
DMK 3321การบริหารหมวดหมู่สินค้า Category Management3(2-2-5)
DMK 3322การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก Human Resources Management in Retailing3(2-2-5)
DMK 3323การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก Retail Promotion3(2-2-5)
DMK 3324ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า Non-store Retailing3(2-2-5)
DMK 3325ตลาดดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ Marketing Digital for Entrepreneurs3(2-2-5)
DMK 3326หลักการพื้นฐานการผลิตสื่อแบบผสมผสานเพื่อการตลาดดิจิทัล Basic Principles of Integrated Media Production for Digital  Marketing3(2-2-5)
DMK 3327หลักการถ่ายภาพเพื่อสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ทางการตลาด Principles of photography to create digital marketing content3(2-2-5)
DMK 3328แอปพลิเคชั่นสำหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล Application for Digital Marketing3(2-2-5)
DMK 3329เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่าน Digital Technology and Transformation3(2-2-5)
DMK 3330การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานทางด้านการตลาด  Work-Integrated Learning  for Marketing Business3(2-2-5)
DMK 3331การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโดยการใช้กรอบความคิดแบบเติบโต Leadership Growth Mindset3(2-2-5)
BUA 4337ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
DMK 3332เทคนิคการจัดการขาย Technical Sales Management3(2-2-5)
DMK 4302สัมมนาการตลาด Seminar in Marketing Problems3(2-2-5)
DMK 4303การตลาดกิจกรรม Event Marketing3(2-2-5)
DMK 4304การตลาดบริการธุรกิจเฉพาะอย่าง Marketing for Specific Service Business3(2-2-5)
DMK 4305การตลาดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality and Tourism Marketing3(2-2-5)
DMK 4306การตลาดสำหรับสถาบันการเงิน Marketing for Financial Institutions3(2-2-5)
DMK 4307การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4308การจัดการโฆษณา Advertising  Management3(2-2-5)
DMK 4309การตลาดสินค้าเกษตรกรรม Agricultural Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4310การจัดการตราสินค้า Brand Management3(3-0-6)
DMK 4311การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Marketing3(2-2-5)
DMK 4312การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Marketing3(2-2-5)
DMK 4313การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 7 Work-based Learning in Trading Business Management 73(0-40-0)
DMK 4314การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 8 Work-based Learning in Trading Business Management 83(0-40-0)
DMK 1301ความรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ Foundation of Artificial Intelligence3(3-0-6)
DMK 1302ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า Artificial Intelligence for Trading Business3(2-2-5)
DMK 1303นวัตกรรมทางธุรกิจ 1 Business Innovation 12(1-2-3)
DMK 1304นวัตกรรมทางธุรกิจ 2 Business Innovation 22(1-2-3)
DMK 2302นวัตกรรมทางธุรกิจ 3 Business Innovation 32(1-2-3)
DMK 2303นวัตกรรมทางธุรกิจ 4 Business Innovation 42(1-2-3)
DMK 3333นวัตกรรมทางธุรกิจ 5 Business Innovation 52(1-2-3)
DMK 3334นวัตกรรมทางธุรกิจ 6 Business Innovation 62(1-2-3)
DMK 4335นวัตกรรมทางธุรกิจ 7 Business Innovation 72(1-2-3)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.5.1 กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation3(2-2-5)
BUE 3341สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 2 3(2-2-5)
BUE 4342ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 23(3-0-6)
BUE 3346ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese3(3-0-6)
BUE 3347สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation3(2-2-5)
BUE 4348ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.3 กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 2229การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)

หมายเหตุ  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต ให้เลือกโดย

1. กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  กลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ สำหรับหน่วยกิตที่เหลือให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาเลือกภาษาโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า  19  หน่วยกิต
2. เลือกรายวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพในกลุ่มเอกอื่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้นับเป็นวิชาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ

   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการตลาดแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานด้านการตลาดดิจิทัล
      2.  ผู้ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อและการพัสดุ
      3.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายขายของบริษัท
      4.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
      5.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายการจัดจำหน่าย
      6.   ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายคลังสินค้า
      7.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
      8.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานบริการ
      9.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
      10.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด
      11.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการขาย
      12.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
      13.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ
      14.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกิจนำเข้า/ส่งออก
      15.  ผู้ประกอบการอิสระ

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A.  (Digital Marketing)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  33  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางการตลาด    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด    7  หน่วยกิต
            2.3.3 แผนการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
                      - การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษา    1  หน่วยกิต
                      - วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า  18  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education3(3-0-6)
SOC 1010เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research  Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9  หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
MTH 1029ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้39 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 2136การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ Statistical Analysis in Business3(2-2-5)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3142การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้33 หน่วยกิต
DMK 2201พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Consumers’ Behavior in the Digital Age3(2-2-5)
DMK 2202การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Price Management3(2-2-5)
DMK 2203การจัดการการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ Distribution and Logistics Management3(2-2-5)
DMK 2204การบูรณาการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล Digital Integrated Marketing Communication3(2-2-5)
DMK 2205การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management3(2-2-5)
DMK 3201การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5)
DMK 3202การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E-Marketing3(2-2-5)
DMK 3203การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ Managing Information System for Business3(2-2-5)
DMK 3204การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล Marketing Strategy Management in the Digital Era3(2-2-5)
DMK 4201การวิจัยการตลาด Marketing Research3(2-2-5)
DMK 4202การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด Feasibility Study in Marketing Project3(2-2-5)
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
ให้เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา หรือกลุ่มวิชาชีพของสาขาวิชาอื่น โดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
   
กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
2.3.1  วิชาการฝึกงาน 4 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3302การฝึกงานทางการตลาด Internship in Marketing3(0-40-0)
   
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 4301สหกิจศึกษาทางการตลาด Cooperative Education in Marketing6(0-40-0)
   
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
2.3.3 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3303การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 1 Work-based Learning in Trading Business Management 13(0-40-0)
DMK 3304การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 2 Work-based Learning in Trading Business Management 23(0-40-0)
DMK 3305การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 3 Work-based Learning in Trading Business Management 33(0-40-0)
DMK 3306การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 4 Work-based Learning in Trading Business Management 43(0-40-0)
DMK 3307การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 5 Work-based Learning in Trading Business Management 53(0-40-0)
DMK 3308การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 6 Work-based Learning in Trading Business Management 63(0-40-0)
หมายเหตุ  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการตลาด
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
MGT 2331ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business3(3-0-6)
MGT 2332การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business3(3-0-6)
DMK 2301สมรรถนะนักการตลาด Marketers Performance3(2-2-5)
DMK 3309การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Tourism3(2-2-5)
DMK 3310การตลาดระดับโลก Global Marketing3(2-2-5)
DMK 3311การบรรจุภัณฑ์ Packaging3(2-2-5)
DMK 3312ศิลปะการขายชั้นสูง Advanced Salesmanship3(2-2-5)
DMK 3313โลกทัศน์ของการส่งออก The Worldviews of Export3(3-0-6)
DMK 3314กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายตรง Direct-Sales Strategies and Tactics3(2-2-5)
DMK 3315การประชาสัมพันธ์ Public Relations3(2-2-5)
DMK 3316การตลาดสินค้าแฟชั่น Marketing for Fashion Merchandise3(2-2-5)
DMK 3317การตลาดทางตรง Direct Marketing3(2-2-5)
DMK 3318นวัตกรรมทางการตลาด Marketing Innovation3(2-2-5)
DMK 3319การตลาดบริการ Service Marketing3(2-2-5)
DMK 3320การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก Retail Merchandising3(2-2-5)
DMK 3321การบริหารหมวดหมู่สินค้า Category Management3(2-2-5)
DMK 3322การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก Human Resources Management in Retailing3(2-2-5)
DMK 3323การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก Retail Promotion3(2-2-5)
DMK 3324ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า Non-store Retailing3(2-2-5)
DMK 3325ตลาดดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ Marketing Digital for Entrepreneurs3(2-2-5)
DMK 3326หลักการพื้นฐานการผลิตสื่อแบบผสมผสานเพื่อการตลาดดิจิทัล Basic Principles of Integrated Media Production for Digital  Marketing3(2-2-5)
DMK 3327หลักการถ่ายภาพเพื่อสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ทางการตลาด Principles of photography to create digital marketing content3(2-2-5)
DMK 3328แอปพลิเคชั่นสำหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล Application for Digital Marketing3(2-2-5)
DMK 3329เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่าน Digital Technology and Transformation3(2-2-5)
DMK 3330การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานทางด้านการตลาด  Work-Integrated Learning  for Marketing Business3(2-2-5)
DMK 3331การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโดยการใช้กรอบความคิดแบบเติบโต Leadership Growth Mindset3(2-2-5)
BUA 4337ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
DMK 3332เทคนิคการจัดการขาย Technical Sales Management3(2-2-5)
DMK 4302สัมมนาการตลาด Seminar in Marketing Problems3(2-2-5)
DMK 4303การตลาดกิจกรรม Event Marketing3(2-2-5)
DMK 4304การตลาดบริการธุรกิจเฉพาะอย่าง Marketing for Specific Service Business3(2-2-5)
DMK 4305การตลาดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality and Tourism Marketing3(2-2-5)
DMK 4306การตลาดสำหรับสถาบันการเงิน Marketing for Financial Institutions3(2-2-5)
DMK 4307การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4308การจัดการโฆษณา Advertising  Management3(2-2-5)
DMK 4309การตลาดสินค้าเกษตรกรรม Agricultural Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4310การจัดการตราสินค้า Brand Management3(3-0-6)
DMK 4311การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Marketing3(2-2-5)
DMK 4312การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Marketing3(2-2-5)
DMK 4313การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 7 Work-based Learning in Trading Business Management 73(0-40-0)
DMK 4314การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 8 Work-based Learning in Trading Business Management 83(0-40-0)
DMK 1301ความรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ Foundation of Artificial Intelligence3(3-0-6)
DMK 1302ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า Artificial Intelligence for Trading Business3(2-2-5)
DMK 1303นวัตกรรมทางธุรกิจ 1 Business Innovation 12(1-2-3)
DMK 1304นวัตกรรมทางธุรกิจ 2 Business Innovation 22(1-2-3)
DMK 2302นวัตกรรมทางธุรกิจ 3 Business Innovation 32(1-2-3)
DMK 2303นวัตกรรมทางธุรกิจ 4 Business Innovation 42(1-2-3)
DMK 3333นวัตกรรมทางธุรกิจ 5 Business Innovation 52(1-2-3)
DMK 3334นวัตกรรมทางธุรกิจ 6 Business Innovation 62(1-2-3)
DMK 4335นวัตกรรมทางธุรกิจ 7 Business Innovation 72(1-2-3)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.5.1 กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation3(2-2-5)
BUE 3341สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 2 3(2-2-5)
BUE 4342ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 23(3-0-6)
BUE 3346ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese3(3-0-6)
BUE 3347สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation3(2-2-5)
BUE 4348ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.3 กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 2229การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)

หมายเหตุ  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต ให้เลือกโดย

1. กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  กลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ สำหรับหน่วยกิตที่เหลือให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาเลือกภาษาโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า  19  หน่วยกิต
2. เลือกรายวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพในกลุ่มเอกอื่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้นับเป็นวิชาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ

   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการตลาดแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานด้านการตลาดดิจิทัล
      2.  ผู้ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อและการพัสดุ
      3.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายขายของบริษัท
      4.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
      5.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายการจัดจำหน่าย
      6.   ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายคลังสินค้า
      7.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
      8.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานบริการ
      9.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
      10.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด
      11.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการขาย
      12.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
      13.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ
      14.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกิจนำเข้า/ส่งออก
      15.  ผู้ประกอบการอิสระ

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A.  (Digital Marketing)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  33  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางการตลาด    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด    7  หน่วยกิต
            2.3.3 แผนการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
                      - การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษา    1  หน่วยกิต
                      - วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า  18  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environmental Education3(3-0-6)
SOC 1010เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research  Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9  หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
MTH 1029ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้39 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 2136การวิเคราะห์เชิงสถิติทางธุรกิจ Statistical Analysis in Business3(2-2-5)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3142การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้33 หน่วยกิต
DMK 2201พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Consumers’ Behavior in the Digital Age3(2-2-5)
DMK 2202การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Price Management3(2-2-5)
DMK 2203การจัดการการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ Distribution and Logistics Management3(2-2-5)
DMK 2204การบูรณาการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล Digital Integrated Marketing Communication3(2-2-5)
DMK 2205การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management3(2-2-5)
DMK 3201การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5)
DMK 3202การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E-Marketing3(2-2-5)
DMK 3203การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ Managing Information System for Business3(2-2-5)
DMK 3204การจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล Marketing Strategy Management in the Digital Era3(2-2-5)
DMK 4201การวิจัยการตลาด Marketing Research3(2-2-5)
DMK 4202การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด Feasibility Study in Marketing Project3(2-2-5)
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
ให้เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา หรือกลุ่มวิชาชีพของสาขาวิชาอื่น โดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
   
กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  
2.3.1  วิชาการฝึกงาน 4 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3302การฝึกงานทางการตลาด Internship in Marketing3(0-40-0)
   
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 4301สหกิจศึกษาทางการตลาด Cooperative Education in Marketing6(0-40-0)
   
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
2.3.3 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
DMK 3301การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางการตลาด Preparation for Internship and Cooperative Education in Marketing1(0-2-1)
DMK 3303การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 1 Work-based Learning in Trading Business Management 13(0-40-0)
DMK 3304การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 2 Work-based Learning in Trading Business Management 23(0-40-0)
DMK 3305การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 3 Work-based Learning in Trading Business Management 33(0-40-0)
DMK 3306การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 4 Work-based Learning in Trading Business Management 43(0-40-0)
DMK 3307การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 5 Work-based Learning in Trading Business Management 53(0-40-0)
DMK 3308การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 6 Work-based Learning in Trading Business Management 63(0-40-0)
หมายเหตุ  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการตลาด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการตลาด
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
MGT 2331ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business3(3-0-6)
MGT 2332การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business3(3-0-6)
DMK 2301สมรรถนะนักการตลาด Marketers Performance3(2-2-5)
DMK 3309การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Tourism3(2-2-5)
DMK 3310การตลาดระดับโลก Global Marketing3(2-2-5)
DMK 3311การบรรจุภัณฑ์ Packaging3(2-2-5)
DMK 3312ศิลปะการขายชั้นสูง Advanced Salesmanship3(2-2-5)
DMK 3313โลกทัศน์ของการส่งออก The Worldviews of Export3(3-0-6)
DMK 3314กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายตรง Direct-Sales Strategies and Tactics3(2-2-5)
DMK 3315การประชาสัมพันธ์ Public Relations3(2-2-5)
DMK 3316การตลาดสินค้าแฟชั่น Marketing for Fashion Merchandise3(2-2-5)
DMK 3317การตลาดทางตรง Direct Marketing3(2-2-5)
DMK 3318นวัตกรรมทางการตลาด Marketing Innovation3(2-2-5)
DMK 3319การตลาดบริการ Service Marketing3(2-2-5)
DMK 3320การบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก Retail Merchandising3(2-2-5)
DMK 3321การบริหารหมวดหมู่สินค้า Category Management3(2-2-5)
DMK 3322การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก Human Resources Management in Retailing3(2-2-5)
DMK 3323การส่งเสริมการตลาดในรูปธุรกิจค้าปลีก Retail Promotion3(2-2-5)
DMK 3324ธุรกิจค้าปลีกที่ไม่มีร้านค้า Non-store Retailing3(2-2-5)
DMK 3325ตลาดดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ Marketing Digital for Entrepreneurs3(2-2-5)
DMK 3326หลักการพื้นฐานการผลิตสื่อแบบผสมผสานเพื่อการตลาดดิจิทัล Basic Principles of Integrated Media Production for Digital  Marketing3(2-2-5)
DMK 3327หลักการถ่ายภาพเพื่อสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ทางการตลาด Principles of photography to create digital marketing content3(2-2-5)
DMK 3328แอปพลิเคชั่นสำหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล Application for Digital Marketing3(2-2-5)
DMK 3329เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่าน Digital Technology and Transformation3(2-2-5)
DMK 3330การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานทางด้านการตลาด  Work-Integrated Learning  for Marketing Business3(2-2-5)
DMK 3331การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำโดยการใช้กรอบความคิดแบบเติบโต Leadership Growth Mindset3(2-2-5)
BUA 4337ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
DMK 3332เทคนิคการจัดการขาย Technical Sales Management3(2-2-5)
DMK 4302สัมมนาการตลาด Seminar in Marketing Problems3(2-2-5)
DMK 4303การตลาดกิจกรรม Event Marketing3(2-2-5)
DMK 4304การตลาดบริการธุรกิจเฉพาะอย่าง Marketing for Specific Service Business3(2-2-5)
DMK 4305การตลาดธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality and Tourism Marketing3(2-2-5)
DMK 4306การตลาดสำหรับสถาบันการเงิน Marketing for Financial Institutions3(2-2-5)
DMK 4307การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4308การจัดการโฆษณา Advertising  Management3(2-2-5)
DMK 4309การตลาดสินค้าเกษตรกรรม Agricultural Product Marketing3(2-2-5)
DMK 4310การจัดการตราสินค้า Brand Management3(3-0-6)
DMK 4311การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Marketing3(2-2-5)
DMK 4312การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Marketing3(2-2-5)
DMK 4313การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 7 Work-based Learning in Trading Business Management 73(0-40-0)
DMK 4314การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 8 Work-based Learning in Trading Business Management 83(0-40-0)
DMK 1301ความรู้พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ Foundation of Artificial Intelligence3(3-0-6)
DMK 1302ปัญญาประดิษฐ์เพื่อธุรกิจการค้า Artificial Intelligence for Trading Business3(2-2-5)
DMK 1303นวัตกรรมทางธุรกิจ 1 Business Innovation 12(1-2-3)
DMK 1304นวัตกรรมทางธุรกิจ 2 Business Innovation 22(1-2-3)
DMK 2302นวัตกรรมทางธุรกิจ 3 Business Innovation 32(1-2-3)
DMK 2303นวัตกรรมทางธุรกิจ 4 Business Innovation 42(1-2-3)
DMK 3333นวัตกรรมทางธุรกิจ 5 Business Innovation 52(1-2-3)
DMK 3334นวัตกรรมทางธุรกิจ 6 Business Innovation 62(1-2-3)
DMK 4335นวัตกรรมทางธุรกิจ 7 Business Innovation 72(1-2-3)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.5.1 กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation3(2-2-5)
BUE 3341สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 2 3(2-2-5)
BUE 4342ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 23(3-0-6)
BUE 3346ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese3(3-0-6)
BUE 3347สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation3(2-2-5)
BUE 4348ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.5.3 กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 2229การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)

หมายเหตุ  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต ให้เลือกโดย

1. กลุ่มวิชาการเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา  กลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือกลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ สำหรับหน่วยกิตที่เหลือให้เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาเลือกภาษาโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า  19  หน่วยกิต
2. เลือกรายวิชาชีพเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพในกลุ่มเอกอื่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ให้นับเป็นวิชาโท โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ

   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการตลาดแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานด้านการตลาดดิจิทัล
      2.  ผู้ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อและการพัสดุ
      3.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายขายของบริษัท
      4.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
      5.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายการจัดจำหน่าย
      6.   ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายคลังสินค้า
      7.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
      8.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานบริการ
      9.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
      10.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด
      11.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายส่งเสริมการขาย
      12.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
      13.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายวิจัยการตลาด/ธุรกิจ
      14.  ผู้บริหารงานหรือพนักงานฝ่ายธุรกิจนำเข้า/ส่งออก
      15.  ผู้ประกอบการอิสระ

หลักสูตรที่เปิดสอน