หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Business English
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration  (Business English)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Business English)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             135  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           97  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก    4  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ  15  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก    7  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ  12  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 1022พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1025คณิตศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว Mathematics for Hospitality and Tourism Industry3(3-0-6)
MTH 1029 ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI 1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้36 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law 3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management  3(3-0-6)
BUA 1133  หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 3126  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3142  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้42 หน่วยกิต
BUE 1229ภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน Basic Business English3(3-0-6)
BUE 1230การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1231การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 2229การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 2230ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม English for Hotel Business3(2-2-5)
BUE 2231การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ English Conversation for Business3(2-2-5)
BUE 3236ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ English for Business Negotiation3(2-2-5)
BUE 3237การอ่านข่าวในยุคดิจิทัล Reading English News in Digital Age3(2-2-5)
BUE 3238การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ Translation in Business English3(2-2-5)
BUE 3239ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ English for Public Relations3(2-2-5)
BUE 3240ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports and Exports3(2-2-5)
BUE 4224การเขียนรายงานและการนำเสนอทางธุรกิจ Report Writing and Presentations in Business3(2-2-5)
BUE 4236ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(2-2-5)
BUE 4237ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว English for Tourism Business3(2-2-5)
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทางอาชีพหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกทางภาษาต่างประเทศโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
   
2.3.1 วิชาการฝึกงาน   4 หน่วยกิต
BUE 3333การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Preparation for Internship and Cooperative Education in Business English1(0-2-1)
BUE 3334การฝึกงานทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Internship in Business English3(0-40-0)
   
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต
BUE 3333การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Preparation for Internship and Cooperative Education in Business English1(0-2-1)
BUE 4335สหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Cooperative Education in Business English6(0-40-0)
   
หมายเหตุ  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
   
2.3.3  วิชาชีพเลือกทางอาชีพ 
2.3.3.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 2336การฟังและการจดบันทึกข้อความทางธุรกิจ Listening and Note-Taking in Business3(2-2-5)
BUE 3341การประชุมและการอภิปรายทางธุรกิจ Business Meetings and Interaction3(2-2-5)
BUE 3342ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
BUE 3343การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ Intercultural Business Communication3(2-2-5)
BUE 3344ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ English for Online Content Creation3(2-2-5)
BUE 3345ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing3(2-2-5)
BUE 4340ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร English for Finance and Banking3(3-0-6)
BUE 4341ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ English for Real Estate Business3(2-2-5)
BUE 4342การตีความเอกสารทางธุรกิจ Business Documentary Interpretation3(3-0-6)
BUE 4343การเขียนโครงการธุรกิจ Business Project Writing3(2-2-5)
BUE 4345การสัมมนาทางธุรกิจ Seminar on Current Business Issues3(2-2-5)
   
2.3.3.2 กลุ่มวิชาการตลาด 
MKT 2201พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Consumer’ Behavior in the Digital Age3(2-2-5)
MKT 2202การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Price Management3(2-2-5)
MKT 2204การบูรณาการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล Channel of Digital Integrated Marketing Communication3(2-2-5)
MKT 2205การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management3(2-2-5)
MKT 3309การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Tourism3(2-2-5)
MKT 3310การตลาดระดับโลก Global Marketing 3(2-2-5)
MKT 3319การตลาดบริการ Service Marketing3(2-2-5)
   
2.3.3.3 กลุ่มวิชาการจัดการ 
MGT 2220พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior3(3-0-6)
MGT 2221การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
MGT 2331ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business3(3-0-6)
MGT 2332การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business      3(3-0-6)
MGT 3229การจัดการการเปลี่ยนแปลง Change  Management3(3-0-6)
MGT 3241ภาวะผู้นำ Leadership3(3-0-6)
MGT 3242การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
MGT 3246การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management3(3-0-6)
BUA 4337ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางภาษาต่างประเทศ 
2.3.4.1 กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ  
BUE 2338ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation13(2-2-5)
BUE 3348สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 2 3(2-2-5)
BUE 4350ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4351ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.4.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 23(3-0-6)
BUE 3346ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese 3(3-0-6)   
BUE 3347สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Business Japanese Conversation3(2-2-5)
BUE 4348ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 23(2-2-5)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการตลาดแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น  เจ้าหน้าที่ พนักงาน สังกัดหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ด้านธุรกิจ-ต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อประสานงานต่างประเทศ เป็นต้น
      2. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงานด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศ ด้านสายการบิน ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม ด้านธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ด้านประชาสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Business English
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration  (Business English)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Business English)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             135  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           97  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก    4  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ  15  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก    7  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ  12  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 1022พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1025คณิตศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว Mathematics for Hospitality and Tourism Industry3(3-0-6)
MTH 1029 ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI 1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้36 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law 3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management  3(3-0-6)
BUA 1133  หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 3126  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3142  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้42 หน่วยกิต
BUE 1229ภาษาอังกฤษธุรกิจพื้นฐาน Basic Business English3(3-0-6)
BUE 1230การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1231การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 2229การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 2230ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม English for Hotel Business3(2-2-5)
BUE 2231การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ English Conversation for Business3(2-2-5)
BUE 3236ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ English for Business Negotiation3(2-2-5)
BUE 3237การอ่านข่าวในยุคดิจิทัล Reading English News in Digital Age3(2-2-5)
BUE 3238การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ Translation in Business English3(2-2-5)
BUE 3239ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ English for Public Relations3(2-2-5)
BUE 3240ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports and Exports3(2-2-5)
BUE 4224การเขียนรายงานและการนำเสนอทางธุรกิจ Report Writing and Presentations in Business3(2-2-5)
BUE 4236ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(2-2-5)
BUE 4237ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว English for Tourism Business3(2-2-5)
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทางอาชีพหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกทางภาษาต่างประเทศโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
   
2.3.1 วิชาการฝึกงาน   4 หน่วยกิต
BUE 3333การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Preparation for Internship and Cooperative Education in Business English1(0-2-1)
BUE 3334การฝึกงานทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Internship in Business English3(0-40-0)
   
2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา   7 หน่วยกิต
BUE 3333การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Preparation for Internship and Cooperative Education in Business English1(0-2-1)
BUE 4335สหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ Cooperative Education in Business English6(0-40-0)
   
หมายเหตุ  ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
   
2.3.3  วิชาชีพเลือกทางอาชีพ 
2.3.3.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 2336การฟังและการจดบันทึกข้อความทางธุรกิจ Listening and Note-Taking in Business3(2-2-5)
BUE 3341การประชุมและการอภิปรายทางธุรกิจ Business Meetings and Interaction3(2-2-5)
BUE 3342ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
BUE 3343การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ Intercultural Business Communication3(2-2-5)
BUE 3344ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ English for Online Content Creation3(2-2-5)
BUE 3345ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing3(2-2-5)
BUE 4340ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการธนาคาร English for Finance and Banking3(3-0-6)
BUE 4341ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ English for Real Estate Business3(2-2-5)
BUE 4342การตีความเอกสารทางธุรกิจ Business Documentary Interpretation3(3-0-6)
BUE 4343การเขียนโครงการธุรกิจ Business Project Writing3(2-2-5)
BUE 4345การสัมมนาทางธุรกิจ Seminar on Current Business Issues3(2-2-5)
   
2.3.3.2 กลุ่มวิชาการตลาด 
MKT 2201พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล Consumer’ Behavior in the Digital Age3(2-2-5)
MKT 2202การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Price Management3(2-2-5)
MKT 2204การบูรณาการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล Channel of Digital Integrated Marketing Communication3(2-2-5)
MKT 2205การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management3(2-2-5)
MKT 3309การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Tourism3(2-2-5)
MKT 3310การตลาดระดับโลก Global Marketing 3(2-2-5)
MKT 3319การตลาดบริการ Service Marketing3(2-2-5)
   
2.3.3.3 กลุ่มวิชาการจัดการ 
MGT 2220พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior3(3-0-6)
MGT 2221การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
MGT 2331ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business3(3-0-6)
MGT 2332การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business      3(3-0-6)
MGT 3229การจัดการการเปลี่ยนแปลง Change  Management3(3-0-6)
MGT 3241ภาวะผู้นำ Leadership3(3-0-6)
MGT 3242การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
MGT 3246การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management3(3-0-6)
BUA 4337ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางภาษาต่างประเทศ 
2.3.4.1 กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ  
BUE 2338ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation13(2-2-5)
BUE 3348สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 2 3(2-2-5)
BUE 4350ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4351ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 23(2-2-5)
   
2.3.4.2 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 23(3-0-6)
BUE 3346ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese 3(3-0-6)   
BUE 3347สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Business Japanese Conversation3(2-2-5)
BUE 4348ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 23(2-2-5)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการตลาดแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น  หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น  เจ้าหน้าที่ พนักงาน สังกัดหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ด้านธุรกิจ-ต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อประสานงานต่างประเทศ เป็นต้น
      2. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ พนักงานด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศ ด้านสายการบิน ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม ด้านธุรกิจการนำเข้าและส่งออก ด้านประชาสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน