หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Management Innovation
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Management Innovation)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  
กลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่,  การจัดการอุตสาหกรรม,  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             129  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  33  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก    9  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ    7  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
HUM 1022จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ Psychology of Arts : Empirical Aesthetics3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้3 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 1022พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED  1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
PED  1045การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้33 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law 3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management  3(3-0-6)
BUA 1133  หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 3126  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3131การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management3(3-0-6)  
BUA 3142  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้42   หน่วยกิต
2.2.1  กลุ่มวิชาแกน ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้24 หน่วยกิต
MGT 2240พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำสมัยใหม่ Organizational Behavior and Modern Leadership3(3-0-6)
MGT 2241การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
MGT 2242การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ Production Management and Quality Control3(2-2-5)
MGT 3249นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Innovation3(3-0-6)
MGT 3250นวัตกรรมการวางแผนและการควบคุม Planning and Control Innovation3(3-0-6)
MGT 3251การจัดการการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Management3(3-0-6)
MGT 3252โปรแกรมสำเร็จรูปทางนวัตกรรมการจัดการ Package Software in Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4250นวัตกรรมทางการจัดการ Management Innovation3(2-2-5)
   
2.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้18 หน่วยกิต
2.2.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2243การออกแบบองค์การสมัยใหม่ Modern Organization  Design3(3-0-6)
MGT 3253การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล Knowledge Management in Digital Era3(3-0-6)
MGT 4251 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ Change and Innovation Management in Organization3(3-0-6)
MGT 4252การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
MGT 4253การจัดการโครงการ Project Management3(2-2-5)
MGT 4254การสัมมนาปัญหาการจัดการ Seminar in Management Problem3(2-2-5)
   
2.2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
MGT 3254การศึกษาการทำงาน Work Study3(3-0-6)
MGT 4255 การปฎิบัติการและออกแบบทางอุตสาหกรรม Industrial Operations and Design3(2-2-5)
MGT 4256 นวัตกรรมการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง Warehouse and Transportation Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4257 ลีนสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม Lean for Industrial Management3(2-2-5)
MGT 4258การบริหารคู่ค้าและการจัดซื้อในงานอุตสาหกรรม Partner Management and Industrial Procurement3(3-0-6)
MGT 4259 การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอุตสาหกรรม Feasibility Study in Industrial Business3(2-2-5)
   
2.2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
MGT 3255หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Principles of Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)
MGT 3256การบริหารการจัดซื้อในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Procurement Management in Logistics and Supply Chain System3(3-0-6) 
MGT 4260การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Inventory and Warehouse Management3(2-2-5)  
MGT 4261การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า Transportation and Distribution Management3(2-2-5)   
MGT 4262การปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ Operation for Logistics 3(2-2-5) 
MGT 4263การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Project Feasibility Study for Logistics and Supply Chain Innovation3(2-2-5)  
   
2.2.2.4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 
MGT 2244เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics 3(3-0-6)
MGT 3257เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร Economics of Money and Banking3(3-0-6)
MGT 4264เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม Didital and Inovation Economics3(2-2-5)  
MGT 4265เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labour Economics3(3-0-6)
MGT 4266เศรษฐศาสตร์ครอบครัว Household Economics3(3-0-6)
MGT 4267สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ Seminar in Business Managerial Economics3(2-2-5)  
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพของทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
   
2.3.1  กลุ่มวิชาการฝึกงาน4  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 3340 การฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ Internship in Management Innovation3(0-40-0)
   
2.3.2  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา7  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 4340สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Cooperative Education in Management Innovation6(0-40-0)
   
หมายเหตุ ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการจัดการ
   
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2316     กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน Industrial and Labor Legislation3(3-0-6)
MGT 2330     แรงงานสัมพันธ์ Employee Relations  3(3-0-6)
MGT 2331     ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business                          3(3-0-6)
MGT 2332     การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business              3(3-0-6)
MGT 2333เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ Logistics Economics3(3-0-6)
MGT 2334การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว Green Logistics and Supply Chain Management3(3-0-6)
MGT 2335ลีนโลจิสติกส์ Lean Logistics3(2-2-5)   
MGT 2336การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ Insurance in Cargo Transport Industry and Logistics Services3(3-0-6)
MGT 2337เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics3(3-0-6)  
MGT 2338เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics3(3-0-6)  
MGT 3318      การจัดการสำนักงานสมัยใหม่  Modern Office Management3(3-0-6)
MGT 3325      นโยบายและมาตรฐานการควบคุมงานอุตสาหกรรม Policy and Industrial Standard Control3(3-0-6)
MGT 3334นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Innovation and Tools in Human Resource Management  3(3-0-6)
MGT 3336      เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Economics3(3-0-6)
MGT 3337      การปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการจัดการ Practicum for Management Innovation3(2-2-5)
MGT 3338การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Occupational Safety, Health And Environment Management3(2-2-5)
MGT 3341ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง Safety and Environment in Transportation3(2-2-5)  
MGT 3342การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ Materials Handling and Packaging3(3-0-6)  
MGT 3343ตรรกศาสตร์สร้างสรรค์ทางการจัดการอุตสาหกรรม The Creative Logic in the Industrial Management  3(2-2-5)
MGT 3344 เศรษฐศาสตร์การลงทุน  Economics of Financial Investment3(3-0-6)  
MGT 4326      ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Management Systems       3(3-0-6)
BUA 4337     ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
MGT 4338    การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management             3(2-2-5)
MGT 4339      การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม Energy Management and Industrial work Environment3(2-2-5)
MGT 4341การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Performance Measurement in Logistics and Supply Chain3(2-2-5)  
MGT 4342การสร้างแบบจำลองโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Simulation Modeling3(2-2-5)  
MGT 4343หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม Special Topics in Industrial Management3(2-2-5) 
MGT 4344   การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Risk Management Internal Control 3(3-0-6)  
MGT 4345การจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and Creativity Management3(2-2-5)
MGT 4346  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(3-0-6)  
MGT 4347 เศรษฐมิติประยุกต์ Applied Econometric3(3-0-6)  
MGT 4348 เศรษฐศาสตร์นโยบายและการพัฒนา Policy and Development Economics3(3-0-6)  
MGT 4349 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล Digital Economics3(3-0-6)  
MGT 4350 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics3(3-0-6)  
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.4.1. กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation 13(2-2-5)
BUE 3341       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 23(2-2-5)
BUE 4342       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 2  3(2-2-5)
   
2.3.4.2. กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344       ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345        ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 2           3(3-0-6)
BUE 3346         ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese  3(3-0-6)
BUE 3347         สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation             3(2-2-5)
BUE 4348       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 2             3(2-2-5)
   
2.3.4.3. กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228     การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 3237     การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235     ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236     ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้ประกอบการอิสระ
      2.  นักวิชาการ
      3.  ผู้จัดการสำนักงาน

      4.  ผู้จัดการโรงงาน
      5.  พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
      6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
      7.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
      9.  เจ้าหน้าที่ธนาคาร
      10.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
      11.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
      12.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
      13.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
      14.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
      15.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์
      16.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
      17.  นักวินิจฉัยกิจการ

หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Management Innovation
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Management Innovation)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  
กลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่,  การจัดการอุตสาหกรรม,  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             129  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  33  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก    9  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ    7  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
HUM 1022จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ Psychology of Arts : Empirical Aesthetics3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้3 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 1022พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED  1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
PED  1045การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้33 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law 3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management  3(3-0-6)
BUA 1133  หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 3126  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3131การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management3(3-0-6)  
BUA 3142  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้42   หน่วยกิต
2.2.1  กลุ่มวิชาแกน ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้24 หน่วยกิต
MGT 2240พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำสมัยใหม่ Organizational Behavior and Modern Leadership3(3-0-6)
MGT 2241การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
MGT 2242การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ Production Management and Quality Control3(2-2-5)
MGT 3249นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Innovation3(3-0-6)
MGT 3250นวัตกรรมการวางแผนและการควบคุม Planning and Control Innovation3(3-0-6)
MGT 3251การจัดการการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Management3(3-0-6)
MGT 3252โปรแกรมสำเร็จรูปทางนวัตกรรมการจัดการ Package Software in Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4250นวัตกรรมทางการจัดการ Management Innovation3(2-2-5)
   
2.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้18 หน่วยกิต
2.2.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2243การออกแบบองค์การสมัยใหม่ Modern Organization  Design3(3-0-6)
MGT 3253การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล Knowledge Management in Digital Era3(3-0-6)
MGT 4251 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ Change and Innovation Management in Organization3(3-0-6)
MGT 4252การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
MGT 4253การจัดการโครงการ Project Management3(2-2-5)
MGT 4254การสัมมนาปัญหาการจัดการ Seminar in Management Problem3(2-2-5)
   
2.2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
MGT 3254การศึกษาการทำงาน Work Study3(3-0-6)
MGT 4255 การปฎิบัติการและออกแบบทางอุตสาหกรรม Industrial Operations and Design3(2-2-5)
MGT 4256 นวัตกรรมการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง Warehouse and Transportation Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4257 ลีนสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม Lean for Industrial Management3(2-2-5)
MGT 4258การบริหารคู่ค้าและการจัดซื้อในงานอุตสาหกรรม Partner Management and Industrial Procurement3(3-0-6)
MGT 4259 การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอุตสาหกรรม Feasibility Study in Industrial Business3(2-2-5)
   
2.2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
MGT 3255หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Principles of Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)
MGT 3256การบริหารการจัดซื้อในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Procurement Management in Logistics and Supply Chain System3(3-0-6) 
MGT 4260การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Inventory and Warehouse Management3(2-2-5)  
MGT 4261การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า Transportation and Distribution Management3(2-2-5)   
MGT 4262การปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ Operation for Logistics 3(2-2-5) 
MGT 4263การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Project Feasibility Study for Logistics and Supply Chain Innovation3(2-2-5)  
   
2.2.2.4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 
MGT 2244เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics 3(3-0-6)
MGT 3257เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร Economics of Money and Banking3(3-0-6)
MGT 4264เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม Didital and Inovation Economics3(2-2-5)  
MGT 4265เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labour Economics3(3-0-6)
MGT 4266เศรษฐศาสตร์ครอบครัว Household Economics3(3-0-6)
MGT 4267สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ Seminar in Business Managerial Economics3(2-2-5)  
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพของทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
   
2.3.1  กลุ่มวิชาการฝึกงาน4  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 3340 การฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ Internship in Management Innovation3(0-40-0)
   
2.3.2  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา7  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 4340สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Cooperative Education in Management Innovation6(0-40-0)
   
หมายเหตุ ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการจัดการ
   
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2316     กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน Industrial and Labor Legislation3(3-0-6)
MGT 2330     แรงงานสัมพันธ์ Employee Relations  3(3-0-6)
MGT 2331     ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business                          3(3-0-6)
MGT 2332     การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business              3(3-0-6)
MGT 2333เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ Logistics Economics3(3-0-6)
MGT 2334การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว Green Logistics and Supply Chain Management3(3-0-6)
MGT 2335ลีนโลจิสติกส์ Lean Logistics3(2-2-5)   
MGT 2336การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ Insurance in Cargo Transport Industry and Logistics Services3(3-0-6)
MGT 2337เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics3(3-0-6)  
MGT 2338เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics3(3-0-6)  
MGT 3318      การจัดการสำนักงานสมัยใหม่  Modern Office Management3(3-0-6)
MGT 3325      นโยบายและมาตรฐานการควบคุมงานอุตสาหกรรม Policy and Industrial Standard Control3(3-0-6)
MGT 3334นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Innovation and Tools in Human Resource Management  3(3-0-6)
MGT 3336      เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Economics3(3-0-6)
MGT 3337      การปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการจัดการ Practicum for Management Innovation3(2-2-5)
MGT 3338การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Occupational Safety, Health And Environment Management3(2-2-5)
MGT 3341ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง Safety and Environment in Transportation3(2-2-5)  
MGT 3342การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ Materials Handling and Packaging3(3-0-6)  
MGT 3343ตรรกศาสตร์สร้างสรรค์ทางการจัดการอุตสาหกรรม The Creative Logic in the Industrial Management  3(2-2-5)
MGT 3344 เศรษฐศาสตร์การลงทุน  Economics of Financial Investment3(3-0-6)  
MGT 4326      ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Management Systems       3(3-0-6)
BUA 4337     ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
MGT 4338    การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management             3(2-2-5)
MGT 4339      การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม Energy Management and Industrial work Environment3(2-2-5)
MGT 4341การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Performance Measurement in Logistics and Supply Chain3(2-2-5)  
MGT 4342การสร้างแบบจำลองโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Simulation Modeling3(2-2-5)  
MGT 4343หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม Special Topics in Industrial Management3(2-2-5) 
MGT 4344   การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Risk Management Internal Control 3(3-0-6)  
MGT 4345การจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and Creativity Management3(2-2-5)
MGT 4346  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(3-0-6)  
MGT 4347 เศรษฐมิติประยุกต์ Applied Econometric3(3-0-6)  
MGT 4348 เศรษฐศาสตร์นโยบายและการพัฒนา Policy and Development Economics3(3-0-6)  
MGT 4349 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล Digital Economics3(3-0-6)  
MGT 4350 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics3(3-0-6)  
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.4.1. กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation 13(2-2-5)
BUE 3341       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 23(2-2-5)
BUE 4342       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 2  3(2-2-5)
   
2.3.4.2. กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344       ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345        ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 2           3(3-0-6)
BUE 3346         ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese  3(3-0-6)
BUE 3347         สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation             3(2-2-5)
BUE 4348       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 2             3(2-2-5)
   
2.3.4.3. กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228     การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 3237     การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235     ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236     ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้ประกอบการอิสระ
      2.  นักวิชาการ
      3.  ผู้จัดการสำนักงาน

      4.  ผู้จัดการโรงงาน
      5.  พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
      6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
      7.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
      9.  เจ้าหน้าที่ธนาคาร
      10.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
      11.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
      12.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
      13.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
      14.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
      15.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์
      16.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
      17.  นักวินิจฉัยกิจการ

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Management Innovation
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Management Innovation)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  
กลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่,  การจัดการอุตสาหกรรม,  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             129  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  33  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก    9  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ    7  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
HUM 1022จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ Psychology of Arts : Empirical Aesthetics3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้3 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 1022พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED  1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
PED  1045การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้33 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law 3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management  3(3-0-6)
BUA 1133  หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 3126  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3131การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management3(3-0-6)  
BUA 3142  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้42   หน่วยกิต
2.2.1  กลุ่มวิชาแกน ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้24 หน่วยกิต
MGT 2240พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำสมัยใหม่ Organizational Behavior and Modern Leadership3(3-0-6)
MGT 2241การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
MGT 2242การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ Production Management and Quality Control3(2-2-5)
MGT 3249นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Innovation3(3-0-6)
MGT 3250นวัตกรรมการวางแผนและการควบคุม Planning and Control Innovation3(3-0-6)
MGT 3251การจัดการการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Management3(3-0-6)
MGT 3252โปรแกรมสำเร็จรูปทางนวัตกรรมการจัดการ Package Software in Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4250นวัตกรรมทางการจัดการ Management Innovation3(2-2-5)
   
2.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้18 หน่วยกิต
2.2.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2243การออกแบบองค์การสมัยใหม่ Modern Organization  Design3(3-0-6)
MGT 3253การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล Knowledge Management in Digital Era3(3-0-6)
MGT 4251 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ Change and Innovation Management in Organization3(3-0-6)
MGT 4252การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
MGT 4253การจัดการโครงการ Project Management3(2-2-5)
MGT 4254การสัมมนาปัญหาการจัดการ Seminar in Management Problem3(2-2-5)
   
2.2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
MGT 3254การศึกษาการทำงาน Work Study3(3-0-6)
MGT 4255 การปฎิบัติการและออกแบบทางอุตสาหกรรม Industrial Operations and Design3(2-2-5)
MGT 4256 นวัตกรรมการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง Warehouse and Transportation Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4257 ลีนสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม Lean for Industrial Management3(2-2-5)
MGT 4258การบริหารคู่ค้าและการจัดซื้อในงานอุตสาหกรรม Partner Management and Industrial Procurement3(3-0-6)
MGT 4259 การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอุตสาหกรรม Feasibility Study in Industrial Business3(2-2-5)
   
2.2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
MGT 3255หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Principles of Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)
MGT 3256การบริหารการจัดซื้อในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Procurement Management in Logistics and Supply Chain System3(3-0-6) 
MGT 4260การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Inventory and Warehouse Management3(2-2-5)  
MGT 4261การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า Transportation and Distribution Management3(2-2-5)   
MGT 4262การปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ Operation for Logistics 3(2-2-5) 
MGT 4263การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Project Feasibility Study for Logistics and Supply Chain Innovation3(2-2-5)  
   
2.2.2.4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 
MGT 2244เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics 3(3-0-6)
MGT 3257เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร Economics of Money and Banking3(3-0-6)
MGT 4264เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม Didital and Inovation Economics3(2-2-5)  
MGT 4265เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labour Economics3(3-0-6)
MGT 4266เศรษฐศาสตร์ครอบครัว Household Economics3(3-0-6)
MGT 4267สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ Seminar in Business Managerial Economics3(2-2-5)  
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพของทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
   
2.3.1  กลุ่มวิชาการฝึกงาน4  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 3340 การฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ Internship in Management Innovation3(0-40-0)
   
2.3.2  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา7  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 4340สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Cooperative Education in Management Innovation6(0-40-0)
   
หมายเหตุ ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการจัดการ
   
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2316     กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน Industrial and Labor Legislation3(3-0-6)
MGT 2330     แรงงานสัมพันธ์ Employee Relations  3(3-0-6)
MGT 2331     ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business                          3(3-0-6)
MGT 2332     การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business              3(3-0-6)
MGT 2333เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ Logistics Economics3(3-0-6)
MGT 2334การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว Green Logistics and Supply Chain Management3(3-0-6)
MGT 2335ลีนโลจิสติกส์ Lean Logistics3(2-2-5)   
MGT 2336การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ Insurance in Cargo Transport Industry and Logistics Services3(3-0-6)
MGT 2337เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics3(3-0-6)  
MGT 2338เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics3(3-0-6)  
MGT 3318      การจัดการสำนักงานสมัยใหม่  Modern Office Management3(3-0-6)
MGT 3325      นโยบายและมาตรฐานการควบคุมงานอุตสาหกรรม Policy and Industrial Standard Control3(3-0-6)
MGT 3334นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Innovation and Tools in Human Resource Management  3(3-0-6)
MGT 3336      เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Economics3(3-0-6)
MGT 3337      การปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการจัดการ Practicum for Management Innovation3(2-2-5)
MGT 3338การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Occupational Safety, Health And Environment Management3(2-2-5)
MGT 3341ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง Safety and Environment in Transportation3(2-2-5)  
MGT 3342การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ Materials Handling and Packaging3(3-0-6)  
MGT 3343ตรรกศาสตร์สร้างสรรค์ทางการจัดการอุตสาหกรรม The Creative Logic in the Industrial Management  3(2-2-5)
MGT 3344 เศรษฐศาสตร์การลงทุน  Economics of Financial Investment3(3-0-6)  
MGT 4326      ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Management Systems       3(3-0-6)
BUA 4337     ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
MGT 4338    การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management             3(2-2-5)
MGT 4339      การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม Energy Management and Industrial work Environment3(2-2-5)
MGT 4341การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Performance Measurement in Logistics and Supply Chain3(2-2-5)  
MGT 4342การสร้างแบบจำลองโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Simulation Modeling3(2-2-5)  
MGT 4343หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม Special Topics in Industrial Management3(2-2-5) 
MGT 4344   การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Risk Management Internal Control 3(3-0-6)  
MGT 4345การจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and Creativity Management3(2-2-5)
MGT 4346  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(3-0-6)  
MGT 4347 เศรษฐมิติประยุกต์ Applied Econometric3(3-0-6)  
MGT 4348 เศรษฐศาสตร์นโยบายและการพัฒนา Policy and Development Economics3(3-0-6)  
MGT 4349 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล Digital Economics3(3-0-6)  
MGT 4350 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics3(3-0-6)  
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.4.1. กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation 13(2-2-5)
BUE 3341       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 23(2-2-5)
BUE 4342       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 2  3(2-2-5)
   
2.3.4.2. กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344       ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345        ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 2           3(3-0-6)
BUE 3346         ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese  3(3-0-6)
BUE 3347         สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation             3(2-2-5)
BUE 4348       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 2             3(2-2-5)
   
2.3.4.3. กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228     การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 3237     การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235     ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236     ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้ประกอบการอิสระ
      2.  นักวิชาการ
      3.  ผู้จัดการสำนักงาน

      4.  ผู้จัดการโรงงาน
      5.  พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
      6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
      7.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
      9.  เจ้าหน้าที่ธนาคาร
      10.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
      11.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
      12.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
      13.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
      14.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
      15.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์
      16.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
      17.  นักวินิจฉัยกิจการ

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Management Innovation
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Management Innovation)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Management Innovation)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

  
กลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสมัยใหม่,  การจัดการอุตสาหกรรม,  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             129  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  33  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  42  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
            2.3.1 แผนการเรียนวิชาการฝึกงาน 
                      - วิชาชีพเลือก  12  หน่วยกิต
                      - วิชาฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ    4  หน่วยกิต
            2.3.2 แผนการเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
                      - วิชาชีพเลือก    9  หน่วยกิต
                      - วิชาสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ    7  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
6 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
HUM 1022จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ Psychology of Arts : Empirical Aesthetics3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้3 หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 1022พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3  กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้12  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
ENL 1012ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
JAP 1001ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication3(3-0-6)
JAP 1002ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ Japanese for Career3(3-0-6)
CHI 1001ภาษาจีนทั่วไป General Chinese3(3-0-6)
CHI 1002ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Chinese Communication for Daily Use3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
MTH 1026นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
SCI  1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED  1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
PED  1045การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้33 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law 3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management  3(3-0-6)
BUA 1133  หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1143การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ Using Digital Technology in Business3(2-2-5)
BUA 2134การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2135ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ English for Business Communication3(3-0-6)
BUA 3126  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Research Methodology in Business3(2-2-5)
BUA 3131การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management3(3-0-6)  
BUA 3142  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ Quantitative Analysis for Business3(3-0-6)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
   
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้42   หน่วยกิต
2.2.1  กลุ่มวิชาแกน ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้24 หน่วยกิต
MGT 2240พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำสมัยใหม่ Organizational Behavior and Modern Leadership3(3-0-6)
MGT 2241การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
MGT 2242การจัดการการผลิตและการควบคุมคุณภาพ Production Management and Quality Control3(2-2-5)
MGT 3249นวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Innovation3(3-0-6)
MGT 3250นวัตกรรมการวางแผนและการควบคุม Planning and Control Innovation3(3-0-6)
MGT 3251การจัดการการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Management3(3-0-6)
MGT 3252โปรแกรมสำเร็จรูปทางนวัตกรรมการจัดการ Package Software in Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4250นวัตกรรมทางการจัดการ Management Innovation3(2-2-5)
   
2.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้18 หน่วยกิต
2.2.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่  ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2243การออกแบบองค์การสมัยใหม่ Modern Organization  Design3(3-0-6)
MGT 3253การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล Knowledge Management in Digital Era3(3-0-6)
MGT 4251 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ Change and Innovation Management in Organization3(3-0-6)
MGT 4252การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
MGT 4253การจัดการโครงการ Project Management3(2-2-5)
MGT 4254การสัมมนาปัญหาการจัดการ Seminar in Management Problem3(2-2-5)
   
2.2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
MGT 3254การศึกษาการทำงาน Work Study3(3-0-6)
MGT 4255 การปฎิบัติการและออกแบบทางอุตสาหกรรม Industrial Operations and Design3(2-2-5)
MGT 4256 นวัตกรรมการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง Warehouse and Transportation Management Innovation3(2-2-5)
MGT 4257 ลีนสําหรับการจัดการอุตสาหกรรม Lean for Industrial Management3(2-2-5)
MGT 4258การบริหารคู่ค้าและการจัดซื้อในงานอุตสาหกรรม Partner Management and Industrial Procurement3(3-0-6)
MGT 4259 การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอุตสาหกรรม Feasibility Study in Industrial Business3(2-2-5)
   
2.2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
MGT 3255หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Principles of Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6)
MGT 3256การบริหารการจัดซื้อในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Procurement Management in Logistics and Supply Chain System3(3-0-6) 
MGT 4260การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า Inventory and Warehouse Management3(2-2-5)  
MGT 4261การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า Transportation and Distribution Management3(2-2-5)   
MGT 4262การปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ Operation for Logistics 3(2-2-5) 
MGT 4263การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Project Feasibility Study for Logistics and Supply Chain Innovation3(2-2-5)  
   
2.2.2.4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ 
MGT 2244เศรษฐศาสตร์การจัดการ Managerial Economics 3(3-0-6)
MGT 3257เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร Economics of Money and Banking3(3-0-6)
MGT 4264เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม Didital and Inovation Economics3(2-2-5)  
MGT 4265เศรษฐศาสตร์แรงงาน Labour Economics3(3-0-6)
MGT 4266เศรษฐศาสตร์ครอบครัว Household Economics3(3-0-6)
MGT 4267สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ Seminar in Business Managerial Economics3(2-2-5)  
   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  16  หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพของทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
   
2.3.1  กลุ่มวิชาการฝึกงาน4  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 3340 การฝึกงานทางนวัตกรรมการจัดการ Internship in Management Innovation3(0-40-0)
   
2.3.2  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา7  หน่วยกิต
MGT 3339การเตรียมการฝึกงานและสหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Preparation for Internship and Cooperative Education in Management Innovation1(0-2-1)
MGT 4340สหกิจศึกษาทางนวัตกรรมการจัดการ Cooperative Education in Management Innovation6(0-40-0)
   
หมายเหตุ ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการจัดการ
   
2.3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
MGT 2316     กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน Industrial and Labor Legislation3(3-0-6)
MGT 2330     แรงงานสัมพันธ์ Employee Relations  3(3-0-6)
MGT 2331     ธุรกิจระหว่างประเทศ International Business                          3(3-0-6)
MGT 2332     การทำธุรกิจในอาเซียน ASEAN Business              3(3-0-6)
MGT 2333เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ Logistics Economics3(3-0-6)
MGT 2334การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว Green Logistics and Supply Chain Management3(3-0-6)
MGT 2335ลีนโลจิสติกส์ Lean Logistics3(2-2-5)   
MGT 2336การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ Insurance in Cargo Transport Industry and Logistics Services3(3-0-6)
MGT 2337เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics3(3-0-6)  
MGT 2338เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics3(3-0-6)  
MGT 3318      การจัดการสำนักงานสมัยใหม่  Modern Office Management3(3-0-6)
MGT 3325      นโยบายและมาตรฐานการควบคุมงานอุตสาหกรรม Policy and Industrial Standard Control3(3-0-6)
MGT 3334นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Innovation and Tools in Human Resource Management  3(3-0-6)
MGT 3336      เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Economics3(3-0-6)
MGT 3337      การปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการจัดการ Practicum for Management Innovation3(2-2-5)
MGT 3338การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Occupational Safety, Health And Environment Management3(2-2-5)
MGT 3341ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง Safety and Environment in Transportation3(2-2-5)  
MGT 3342การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ Materials Handling and Packaging3(3-0-6)  
MGT 3343ตรรกศาสตร์สร้างสรรค์ทางการจัดการอุตสาหกรรม The Creative Logic in the Industrial Management  3(2-2-5)
MGT 3344 เศรษฐศาสตร์การลงทุน  Economics of Financial Investment3(3-0-6)  
MGT 4326      ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Management Systems       3(3-0-6)
BUA 4337     ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise3(2-2-5)
MGT 4338    การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management             3(2-2-5)
MGT 4339      การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม Energy Management and Industrial work Environment3(2-2-5)
MGT 4341การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Performance Measurement in Logistics and Supply Chain3(2-2-5)  
MGT 4342การสร้างแบบจำลองโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Simulation Modeling3(2-2-5)  
MGT 4343หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรม Special Topics in Industrial Management3(2-2-5) 
MGT 4344   การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน Risk Management Internal Control 3(3-0-6)  
MGT 4345การจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ Innovation and Creativity Management3(2-2-5)
MGT 4346  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(3-0-6)  
MGT 4347 เศรษฐมิติประยุกต์ Applied Econometric3(3-0-6)  
MGT 4348 เศรษฐศาสตร์นโยบายและการพัฒนา Policy and Development Economics3(3-0-6)  
MGT 4349 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล Digital Economics3(3-0-6)  
MGT 4350 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics3(3-0-6)  
   
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือกภาษา เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
2.3.4.1. กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ 
BUE 2338       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Chinese 13(3-0-6)
BUE 2339       ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Chinese 23(3-0-6)
BUE 3340       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 Business Chinese Conversation 13(2-2-5)
BUE 3341       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 Business Chinese Conversation 23(2-2-5)
BUE 4342       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Chinese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4343       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Chinese for Business Communication 2  3(2-2-5)
   
2.3.4.2. กลุ่มภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
BUE 2344       ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 1 Basic Business Japanese 13(3-0-6)
BUE 2345        ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจพื้นฐาน 2 Basic Business Japanese 2           3(3-0-6)
BUE 3346         ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับกลาง Intermediate Business Japanese  3(3-0-6)
BUE 3347         สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ Japanese Business Conversation             3(2-2-5)
BUE 4348       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 Japanese for Business Communication 13(2-2-5)
BUE 4349       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 Japanese for Business Communication 2             3(2-2-5)
   
2.3.4.3. กลุ่มภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BUE 1227การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 Business English Usage 13(3-0-6)
BUE 1228     การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 Business English Usage 23(3-0-6)
BUE 3237     การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ Reading in Business English3(3-0-6)
BUE 3235     ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้าและส่งออก English for Imports & Exports3(3-0-6)
BUE 4236     ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ English for International Business and Trade3(3-0-6)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการแต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  ผู้ประกอบการอิสระ
      2.  นักวิชาการ
      3.  ผู้จัดการสำนักงาน

      4.  ผู้จัดการโรงงาน
      5.  พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
      6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
      7.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      8.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
      9.  เจ้าหน้าที่ธนาคาร
      10.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
      11.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
      12.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
      13.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
      14.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า
      15.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์
      16.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
      17.  นักวินิจฉัยกิจการ

หลักสูตรที่เปิดสอน