หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ
  • หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Digital Business Technology
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of  Business Administration (Digital Business Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Digital Business Technology)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 
กลุ่มสาขาวิชา 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ,  เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  30  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    6  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Man and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 1023*ทักษะชีวิตของสังคม Social Life Skills3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้12 หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1012*ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Career3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1009 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing 3(3-0-6)
THA 1012 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
MTH 1016สถิติทั่วไป  General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1026*นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities 1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1045*การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
PED 1046*ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ Balance of Body and Mind3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้30 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing 3(3-0-6)
BUA 2134 การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 2139ความเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย Digital Literacy3(3-0-6)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology3(2-2-5)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ กำหนดให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้40 หน่วยกิต
DBT 1210โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms3(3-0-6)
DBT 1211การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming I3(2-2-5)
DBT 1220นวัตกรรมและเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล Innovation and Technology in Digital Business3(3-0-6)
DBT 1240เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network3(2-2-5)
DBT 1241การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ User Experience Design3(2-2-5)
DBT 2221การจัดการเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ Business Strategic Technology Management3(2-2-5)
DBT 2222ความปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity3(2-2-5)
DBT 2260ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design3(2-2-5)
DBT 2261การโปรแกรมบนเว็บ Web Programming3(2-2-5)
DBT 3223การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design3(2-2-5)
DBT 3242สัมมนาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Information Technology Seminar3(2-2-5)
DBT 3280การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา Preparation for Internship and Cooperative Education1(0-2-1)
   
และ เลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสามารถเลือก ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาการฝึกงาน มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 3281การฝึกงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Internship3(0-40-0)
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
   
2.2.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 4282สหกิจศึกษาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Cooperative Digital Business Technology6(0-40-0)
   
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
หมายเหตุ ข้อ 2.2.3 จะเลือกได้เฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดในประเทศ หรือเหตุการณ์ที่สถานประกอบการไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานที่สถานประกอบการได้
   
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้15 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 1340เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Platform Technology3(3-0-6)
DBT 1360การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python Programming3(2-2-5)
DBT 2361การโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming3(2-2-5)
DBT 3326เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์คทางธุรกิจ Web and Framework Technology in Business3(2-2-5)
DBT 3341การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Software Development using Application programming Interface in Business3(2-2-5)
DBT 4320การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ Enterprise Resource Planning3(3-0-6)
DBT 4321สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร Enterprise Architecture for Organizational Transformation3(3-0-6)
DBT 4363กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ Software Development Process in Business3(3-0-6)
   
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2322การเขียนบทและการนำเสนอทางธุรกิจ Script Writing and Storyboard in Business Presentations3(2-2-5)
DBT 2323การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Production for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
DBT 3365เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย Digital Media Technology 3(2-2-5)
DBT 3342การออกแบบและพัฒนาตัวละครเพื่องานภาพเคลื่อนไหวทางธุรกิจ Character Design and Rigging for Animation in Business3(2-2-5)
DBT 3343การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงและความจริงเสริม Virtual and Augmented Reality Interactive Media Design3(2-2-5)
DBT 3363การสร้างภาพ 3 มิติเบื้องต้น  Introduction Three-Dimensions Modeling3(2-2-5)
DBT 4344ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Digital Media for Application Development in Business3(2-2-5)
DBT 4364การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง Advance Three-Dimensions Animation Creation3(2-2-5)
   
2.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2345การตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ Strategic Digital Marketing3(2-2-5)
DBT 2346การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Business Management3(2-2-5)
DBT 3328สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล Enterprise Architecture and Digital Transformation3(2-2-5)
DBT 3324เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน Information Technology for Logistics and Supply Chain  3(3-0-6)
DBT 3325เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจ Blockchain Technology for Business3(3-0-6)
DBT 3326ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligent System3(2-2-5)
DBT 3365พฤติกรรมของผู้ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ Business Data User Behavior3(2-2-5)
DBT 4366การทำเหมืองข้อมูล Data Mining3(2-2-5)
   
2.3.4 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2327การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม Digital Business Design Thinking and Innovation3(2-2-5)
DBT 2347เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ Digital Technology and Modern Business Innovation3(2-2-5)
DBT 3328การวางแผนทรัพยากรองค์กรดิจิทัล Digital Enterprise Resource Planning3(2-2-5)
DBT 3329การวิเคราะห์สื่อสังคมสำหรับธุรกิจ Social Media Analysis for Business3(2-2-5)
DBT 3348นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Innovation3(2-2-5)
DBT 3367ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล Geographic Information System for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4368การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล Analytics and Data Mining for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4313การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Project Management3(2-2-5)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2331การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจ Internet of Things Adoption in Business3(2-2-5) 
DBT 2330เทคโนโลยีการเงินธุรกิจดิจิทัล Digital Business Financial Technology3(3-0-6)
DBT 2369การเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร Programming for Machine learning3(2-2-5) 
DBT 3314ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล Creative Thinking for Digital Innovation Design3(2-2-5) 
DBT 3349เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล  Digital Platform Technology for digital innovation3(2-2-5) 
DBT 3370การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5) 
DBT 3371ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล Artificial Intelligence for Digital Business3(2-2-5) 
DBT 4350กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล Design Thinking Process for Digital Business Innovation3(2-2-5) 
   
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
DBT 1410สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture3(3-0-6)
DBT 1411ระบบปฏิบัติการ Operating System3(3-0-6)
DBT 1412เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล Digital Photography Techniques3(2-2-5) 
DBT 1441การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ Essential Digital Tool for Business3(2-2-5)
DBT 1451เทคโนโลยีดิจิทัลทัศนศิลป์  Visual Art Digital Technology3(2-2-5) 
DBT 1460การโปรแกรมภาษาจาวา Java Programming3(2-2-5)
DBT 2430หลักการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Principles of Computer Network Management 3(2-2-5)
DBT 2431การออกแบบเกมทางธุรกิจ Business Game Design3(2-2-5)
DBT 2452ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ Information System Security3(2-2-5)
DBT 2453การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ Human Computer Interaction for Business3(2-2-5)
DBT 2454ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ Creative Art by Computer3(2-2-5)
DBT 2455การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงสำหรับสื่อดิจิทัล  Animation and Sound for Digital Media3(2-2-5)
DBT 3413เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ Information Technology for Knowledge Management3(3-0-6)
DBT 3433การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object Oriented  Analysis and Design3(3-0-6)
DBT 3434เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆสำหรับผู้ประกอบการ Cloud Technology for Entrepreneurs3(3-0-6)
DBT 3456การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Designing Data Products3(3-0-6)
DBT 3457การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 1 Special Study in Digital Technology I3(2-2-5)
DBT 3461การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบาย Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 3462การออกแบบและพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก Infographic Design and Development3(2-2-5)
DBT 3463การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล Data Visualization and Communication3(2-2-5)
DBT 4414การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit3(3-0-6)
DBT 4458การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2 Special Study in Digital Technology II3(2-2-5)
DBT 4464การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบายขั้นสูง Advanced Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 4465ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence3(3-0-6)
DBT 4466การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Software Development for SMEs3(2-2-5)
นอกจากรายวิชาที่กำหนดข้างต้นแล้ว สามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ในหมวดวิชาเฉพาะ
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล แต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชา หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์/แอปพลิเคชัน/นวัตกรรมดิจิทัล (Application Software Developer)
      2.  นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/สื่อดิจิทัล (Web Designer And Developer Web/Digital media)
      3.  นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
      4.  นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
      5.  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
      6.  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
      7.  นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
      8.  ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Entrepreneur)
      9.  เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
      10.  นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
      11.  นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
      12.  นักออกแบบ UX/UI/Web Designer
      13.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
      14.  เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
      15.  บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Education Personnel, Computer and Technology Instructors)

 

หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Digital Business Technology
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of  Business Administration (Digital Business Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Digital Business Technology)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 
กลุ่มสาขาวิชา 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ,  เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  30  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    6  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Man and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 1023*ทักษะชีวิตของสังคม Social Life Skills3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้12 หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1012*ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Career3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1009 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing 3(3-0-6)
THA 1012 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
MTH 1016สถิติทั่วไป  General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1026*นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities 1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1045*การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
PED 1046*ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ Balance of Body and Mind3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้30 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing 3(3-0-6)
BUA 2134 การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 2139ความเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย Digital Literacy3(3-0-6)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology3(2-2-5)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ กำหนดให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้40 หน่วยกิต
DBT 1210โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms3(3-0-6)
DBT 1211การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming I3(2-2-5)
DBT 1220นวัตกรรมและเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล Innovation and Technology in Digital Business3(3-0-6)
DBT 1240เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network3(2-2-5)
DBT 1241การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ User Experience Design3(2-2-5)
DBT 2221การจัดการเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ Business Strategic Technology Management3(2-2-5)
DBT 2222ความปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity3(2-2-5)
DBT 2260ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design3(2-2-5)
DBT 2261การโปรแกรมบนเว็บ Web Programming3(2-2-5)
DBT 3223การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design3(2-2-5)
DBT 3242สัมมนาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Information Technology Seminar3(2-2-5)
DBT 3280การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา Preparation for Internship and Cooperative Education1(0-2-1)
   
และ เลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสามารถเลือก ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาการฝึกงาน มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 3281การฝึกงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Internship3(0-40-0)
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
   
2.2.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 4282สหกิจศึกษาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Cooperative Digital Business Technology6(0-40-0)
   
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
หมายเหตุ ข้อ 2.2.3 จะเลือกได้เฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดในประเทศ หรือเหตุการณ์ที่สถานประกอบการไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานที่สถานประกอบการได้
   
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้15 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 1340เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Platform Technology3(3-0-6)
DBT 1360การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python Programming3(2-2-5)
DBT 2361การโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming3(2-2-5)
DBT 3326เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์คทางธุรกิจ Web and Framework Technology in Business3(2-2-5)
DBT 3341การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Software Development using Application programming Interface in Business3(2-2-5)
DBT 4320การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ Enterprise Resource Planning3(3-0-6)
DBT 4321สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร Enterprise Architecture for Organizational Transformation3(3-0-6)
DBT 4363กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ Software Development Process in Business3(3-0-6)
   
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2322การเขียนบทและการนำเสนอทางธุรกิจ Script Writing and Storyboard in Business Presentations3(2-2-5)
DBT 2323การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Production for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
DBT 3365เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย Digital Media Technology 3(2-2-5)
DBT 3342การออกแบบและพัฒนาตัวละครเพื่องานภาพเคลื่อนไหวทางธุรกิจ Character Design and Rigging for Animation in Business3(2-2-5)
DBT 3343การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงและความจริงเสริม Virtual and Augmented Reality Interactive Media Design3(2-2-5)
DBT 3363การสร้างภาพ 3 มิติเบื้องต้น  Introduction Three-Dimensions Modeling3(2-2-5)
DBT 4344ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Digital Media for Application Development in Business3(2-2-5)
DBT 4364การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง Advance Three-Dimensions Animation Creation3(2-2-5)
   
2.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2345การตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ Strategic Digital Marketing3(2-2-5)
DBT 2346การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Business Management3(2-2-5)
DBT 3328สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล Enterprise Architecture and Digital Transformation3(2-2-5)
DBT 3324เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน Information Technology for Logistics and Supply Chain  3(3-0-6)
DBT 3325เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจ Blockchain Technology for Business3(3-0-6)
DBT 3326ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligent System3(2-2-5)
DBT 3365พฤติกรรมของผู้ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ Business Data User Behavior3(2-2-5)
DBT 4366การทำเหมืองข้อมูล Data Mining3(2-2-5)
   
2.3.4 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2327การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม Digital Business Design Thinking and Innovation3(2-2-5)
DBT 2347เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ Digital Technology and Modern Business Innovation3(2-2-5)
DBT 3328การวางแผนทรัพยากรองค์กรดิจิทัล Digital Enterprise Resource Planning3(2-2-5)
DBT 3329การวิเคราะห์สื่อสังคมสำหรับธุรกิจ Social Media Analysis for Business3(2-2-5)
DBT 3348นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Innovation3(2-2-5)
DBT 3367ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล Geographic Information System for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4368การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล Analytics and Data Mining for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4313การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Project Management3(2-2-5)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2331การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจ Internet of Things Adoption in Business3(2-2-5) 
DBT 2330เทคโนโลยีการเงินธุรกิจดิจิทัล Digital Business Financial Technology3(3-0-6)
DBT 2369การเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร Programming for Machine learning3(2-2-5) 
DBT 3314ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล Creative Thinking for Digital Innovation Design3(2-2-5) 
DBT 3349เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล  Digital Platform Technology for digital innovation3(2-2-5) 
DBT 3370การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5) 
DBT 3371ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล Artificial Intelligence for Digital Business3(2-2-5) 
DBT 4350กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล Design Thinking Process for Digital Business Innovation3(2-2-5) 
   
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
DBT 1410สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture3(3-0-6)
DBT 1411ระบบปฏิบัติการ Operating System3(3-0-6)
DBT 1412เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล Digital Photography Techniques3(2-2-5) 
DBT 1441การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ Essential Digital Tool for Business3(2-2-5)
DBT 1451เทคโนโลยีดิจิทัลทัศนศิลป์  Visual Art Digital Technology3(2-2-5) 
DBT 1460การโปรแกรมภาษาจาวา Java Programming3(2-2-5)
DBT 2430หลักการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Principles of Computer Network Management 3(2-2-5)
DBT 2431การออกแบบเกมทางธุรกิจ Business Game Design3(2-2-5)
DBT 2452ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ Information System Security3(2-2-5)
DBT 2453การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ Human Computer Interaction for Business3(2-2-5)
DBT 2454ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ Creative Art by Computer3(2-2-5)
DBT 2455การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงสำหรับสื่อดิจิทัล  Animation and Sound for Digital Media3(2-2-5)
DBT 3413เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ Information Technology for Knowledge Management3(3-0-6)
DBT 3433การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object Oriented  Analysis and Design3(3-0-6)
DBT 3434เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆสำหรับผู้ประกอบการ Cloud Technology for Entrepreneurs3(3-0-6)
DBT 3456การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Designing Data Products3(3-0-6)
DBT 3457การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 1 Special Study in Digital Technology I3(2-2-5)
DBT 3461การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบาย Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 3462การออกแบบและพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก Infographic Design and Development3(2-2-5)
DBT 3463การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล Data Visualization and Communication3(2-2-5)
DBT 4414การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit3(3-0-6)
DBT 4458การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2 Special Study in Digital Technology II3(2-2-5)
DBT 4464การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบายขั้นสูง Advanced Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 4465ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence3(3-0-6)
DBT 4466การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Software Development for SMEs3(2-2-5)
นอกจากรายวิชาที่กำหนดข้างต้นแล้ว สามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ในหมวดวิชาเฉพาะ
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล แต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชา หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์/แอปพลิเคชัน/นวัตกรรมดิจิทัล (Application Software Developer)
      2.  นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/สื่อดิจิทัล (Web Designer And Developer Web/Digital media)
      3.  นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
      4.  นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
      5.  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
      6.  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
      7.  นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
      8.  ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Entrepreneur)
      9.  เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
      10.  นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
      11.  นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
      12.  นักออกแบบ UX/UI/Web Designer
      13.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
      14.  เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
      15.  บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Education Personnel, Computer and Technology Instructors)

 

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Digital Business Technology
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of  Business Administration (Digital Business Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Digital Business Technology)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 
กลุ่มสาขาวิชา 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ,  เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  30  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    6  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Man and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 1023*ทักษะชีวิตของสังคม Social Life Skills3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้12 หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1012*ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Career3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1009 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing 3(3-0-6)
THA 1012 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
MTH 1016สถิติทั่วไป  General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1026*นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities 1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1045*การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
PED 1046*ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ Balance of Body and Mind3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้30 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing 3(3-0-6)
BUA 2134 การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 2139ความเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย Digital Literacy3(3-0-6)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology3(2-2-5)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ กำหนดให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้40 หน่วยกิต
DBT 1210โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms3(3-0-6)
DBT 1211การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming I3(2-2-5)
DBT 1220นวัตกรรมและเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล Innovation and Technology in Digital Business3(3-0-6)
DBT 1240เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network3(2-2-5)
DBT 1241การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ User Experience Design3(2-2-5)
DBT 2221การจัดการเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ Business Strategic Technology Management3(2-2-5)
DBT 2222ความปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity3(2-2-5)
DBT 2260ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design3(2-2-5)
DBT 2261การโปรแกรมบนเว็บ Web Programming3(2-2-5)
DBT 3223การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design3(2-2-5)
DBT 3242สัมมนาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Information Technology Seminar3(2-2-5)
DBT 3280การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา Preparation for Internship and Cooperative Education1(0-2-1)
   
และ เลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสามารถเลือก ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาการฝึกงาน มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 3281การฝึกงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Internship3(0-40-0)
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
   
2.2.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 4282สหกิจศึกษาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Cooperative Digital Business Technology6(0-40-0)
   
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
หมายเหตุ ข้อ 2.2.3 จะเลือกได้เฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดในประเทศ หรือเหตุการณ์ที่สถานประกอบการไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานที่สถานประกอบการได้
   
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้15 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 1340เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Platform Technology3(3-0-6)
DBT 1360การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python Programming3(2-2-5)
DBT 2361การโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming3(2-2-5)
DBT 3326เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์คทางธุรกิจ Web and Framework Technology in Business3(2-2-5)
DBT 3341การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Software Development using Application programming Interface in Business3(2-2-5)
DBT 4320การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ Enterprise Resource Planning3(3-0-6)
DBT 4321สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร Enterprise Architecture for Organizational Transformation3(3-0-6)
DBT 4363กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ Software Development Process in Business3(3-0-6)
   
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2322การเขียนบทและการนำเสนอทางธุรกิจ Script Writing and Storyboard in Business Presentations3(2-2-5)
DBT 2323การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Production for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
DBT 3365เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย Digital Media Technology 3(2-2-5)
DBT 3342การออกแบบและพัฒนาตัวละครเพื่องานภาพเคลื่อนไหวทางธุรกิจ Character Design and Rigging for Animation in Business3(2-2-5)
DBT 3343การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงและความจริงเสริม Virtual and Augmented Reality Interactive Media Design3(2-2-5)
DBT 3363การสร้างภาพ 3 มิติเบื้องต้น  Introduction Three-Dimensions Modeling3(2-2-5)
DBT 4344ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Digital Media for Application Development in Business3(2-2-5)
DBT 4364การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง Advance Three-Dimensions Animation Creation3(2-2-5)
   
2.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2345การตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ Strategic Digital Marketing3(2-2-5)
DBT 2346การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Business Management3(2-2-5)
DBT 3328สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล Enterprise Architecture and Digital Transformation3(2-2-5)
DBT 3324เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน Information Technology for Logistics and Supply Chain  3(3-0-6)
DBT 3325เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจ Blockchain Technology for Business3(3-0-6)
DBT 3326ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligent System3(2-2-5)
DBT 3365พฤติกรรมของผู้ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ Business Data User Behavior3(2-2-5)
DBT 4366การทำเหมืองข้อมูล Data Mining3(2-2-5)
   
2.3.4 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2327การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม Digital Business Design Thinking and Innovation3(2-2-5)
DBT 2347เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ Digital Technology and Modern Business Innovation3(2-2-5)
DBT 3328การวางแผนทรัพยากรองค์กรดิจิทัล Digital Enterprise Resource Planning3(2-2-5)
DBT 3329การวิเคราะห์สื่อสังคมสำหรับธุรกิจ Social Media Analysis for Business3(2-2-5)
DBT 3348นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Innovation3(2-2-5)
DBT 3367ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล Geographic Information System for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4368การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล Analytics and Data Mining for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4313การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Project Management3(2-2-5)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2331การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจ Internet of Things Adoption in Business3(2-2-5) 
DBT 2330เทคโนโลยีการเงินธุรกิจดิจิทัล Digital Business Financial Technology3(3-0-6)
DBT 2369การเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร Programming for Machine learning3(2-2-5) 
DBT 3314ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล Creative Thinking for Digital Innovation Design3(2-2-5) 
DBT 3349เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล  Digital Platform Technology for digital innovation3(2-2-5) 
DBT 3370การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5) 
DBT 3371ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล Artificial Intelligence for Digital Business3(2-2-5) 
DBT 4350กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล Design Thinking Process for Digital Business Innovation3(2-2-5) 
   
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
DBT 1410สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture3(3-0-6)
DBT 1411ระบบปฏิบัติการ Operating System3(3-0-6)
DBT 1412เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล Digital Photography Techniques3(2-2-5) 
DBT 1441การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ Essential Digital Tool for Business3(2-2-5)
DBT 1451เทคโนโลยีดิจิทัลทัศนศิลป์  Visual Art Digital Technology3(2-2-5) 
DBT 1460การโปรแกรมภาษาจาวา Java Programming3(2-2-5)
DBT 2430หลักการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Principles of Computer Network Management 3(2-2-5)
DBT 2431การออกแบบเกมทางธุรกิจ Business Game Design3(2-2-5)
DBT 2452ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ Information System Security3(2-2-5)
DBT 2453การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ Human Computer Interaction for Business3(2-2-5)
DBT 2454ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ Creative Art by Computer3(2-2-5)
DBT 2455การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงสำหรับสื่อดิจิทัล  Animation and Sound for Digital Media3(2-2-5)
DBT 3413เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ Information Technology for Knowledge Management3(3-0-6)
DBT 3433การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object Oriented  Analysis and Design3(3-0-6)
DBT 3434เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆสำหรับผู้ประกอบการ Cloud Technology for Entrepreneurs3(3-0-6)
DBT 3456การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Designing Data Products3(3-0-6)
DBT 3457การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 1 Special Study in Digital Technology I3(2-2-5)
DBT 3461การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบาย Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 3462การออกแบบและพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก Infographic Design and Development3(2-2-5)
DBT 3463การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล Data Visualization and Communication3(2-2-5)
DBT 4414การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit3(3-0-6)
DBT 4458การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2 Special Study in Digital Technology II3(2-2-5)
DBT 4464การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบายขั้นสูง Advanced Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 4465ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence3(3-0-6)
DBT 4466การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Software Development for SMEs3(2-2-5)
นอกจากรายวิชาที่กำหนดข้างต้นแล้ว สามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ในหมวดวิชาเฉพาะ
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล แต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชา หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์/แอปพลิเคชัน/นวัตกรรมดิจิทัล (Application Software Developer)
      2.  นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/สื่อดิจิทัล (Web Designer And Developer Web/Digital media)
      3.  นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
      4.  นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
      5.  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
      6.  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
      7.  นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
      8.  ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Entrepreneur)
      9.  เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
      10.  นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
      11.  นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
      12.  นักออกแบบ UX/UI/Web Designer
      13.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
      14.  เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
      15.  บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Education Personnel, Computer and Technology Instructors)

 

หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Digital Business Technology
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of  Business Administration (Digital Business Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Digital Business Technology)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
  
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 
กลุ่มสาขาวิชา 
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ,  เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             128  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    1  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           91  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  30  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40  หน่วยกิต
      2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก    6  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้6 หน่วยกิต
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Man and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Development of Life Quality and Society3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 1023*ทักษะชีวิตของสังคม Social Life Skills3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้12 หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1012*ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
THA 1003 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Career3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1009 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing 3(3-0-6)
THA 1012 การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้9 หน่วยกิต
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
MTH 1016สถิติทั่วไป  General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1026*นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้1 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities 1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1045*การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health3(3-0-6)
PED 1046*ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ Balance of Body and Mind3(3-0-6)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership2(1-2-3)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาบูรณาการ
   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้30 หน่วยกิต
BUA 1101กฎหมายธุรกิจ Business Law3(3-0-6)
BUA 1105หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 1133หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 1140หลักการบัญชี Principles of Accounting3(2-2-5)
BUA 1144หลักการตลาด Principles of Marketing 3(3-0-6)
BUA 2134 การเงินธุรกิจ Business Finance3(3-0-6)
BUA 2138การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ Listening and Speaking in Business English3(2-2-5)
BUA 2139ความเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย Digital Literacy3(3-0-6)
BUA 3126ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ Business Research Methodology3(2-2-5)
BUA 4139การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture Creation3(2-2-5)
   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ กำหนดให้เรียนในรายวิชาต่อไปนี้40 หน่วยกิต
DBT 1210โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms3(3-0-6)
DBT 1211การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Programming I3(2-2-5)
DBT 1220นวัตกรรมและเทคโนโลยีในธุรกิจดิจิทัล Innovation and Technology in Digital Business3(3-0-6)
DBT 1240เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network3(2-2-5)
DBT 1241การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ User Experience Design3(2-2-5)
DBT 2221การจัดการเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ Business Strategic Technology Management3(2-2-5)
DBT 2222ความปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity3(2-2-5)
DBT 2260ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ Database System and Design3(2-2-5)
DBT 2261การโปรแกรมบนเว็บ Web Programming3(2-2-5)
DBT 3223การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design3(2-2-5)
DBT 3242สัมมนาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Information Technology Seminar3(2-2-5)
DBT 3280การเตรียมฝึกงานและสหกิจศึกษา Preparation for Internship and Cooperative Education1(0-2-1)
   
และ เลือกกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสามารถเลือก ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาการฝึกงาน มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 3281การฝึกงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Internship3(0-40-0)
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
   
2.2.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา มีรายวิชาดังนี้6 หน่วยกิต
DBT 4282สหกิจศึกษาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Cooperative Digital Business Technology6(0-40-0)
   
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 
DBT 4243โครงงานเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล Digital Business Technology Project3(0-6-3)
หมายเหตุ ข้อ 2.2.3 จะเลือกได้เฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดในประเทศ หรือเหตุการณ์ที่สถานประกอบการไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานที่สถานประกอบการได้
   
2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้15 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 1340เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ Computer Platform Technology3(3-0-6)
DBT 1360การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python Programming3(2-2-5)
DBT 2361การโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming3(2-2-5)
DBT 3326เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์คทางธุรกิจ Web and Framework Technology in Business3(2-2-5)
DBT 3341การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Software Development using Application programming Interface in Business3(2-2-5)
DBT 4320การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ Enterprise Resource Planning3(3-0-6)
DBT 4321สถาปัตยกรรมวิสาหกิจเพื่อการปฏิรูปองค์กร Enterprise Architecture for Organizational Transformation3(3-0-6)
DBT 4363กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ Software Development Process in Business3(3-0-6)
   
2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2322การเขียนบทและการนำเสนอทางธุรกิจ Script Writing and Storyboard in Business Presentations3(2-2-5)
DBT 2323การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Media Production for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
DBT 3365เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย Digital Media Technology 3(2-2-5)
DBT 3342การออกแบบและพัฒนาตัวละครเพื่องานภาพเคลื่อนไหวทางธุรกิจ Character Design and Rigging for Animation in Business3(2-2-5)
DBT 3343การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงและความจริงเสริม Virtual and Augmented Reality Interactive Media Design3(2-2-5)
DBT 3363การสร้างภาพ 3 มิติเบื้องต้น  Introduction Three-Dimensions Modeling3(2-2-5)
DBT 4344ดิจิทัลมีเดียเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ Digital Media for Application Development in Business3(2-2-5)
DBT 4364การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติขั้นสูง Advance Three-Dimensions Animation Creation3(2-2-5)
   
2.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2345การตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ Strategic Digital Marketing3(2-2-5)
DBT 2346การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Business Management3(2-2-5)
DBT 3328สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล Enterprise Architecture and Digital Transformation3(2-2-5)
DBT 3324เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน Information Technology for Logistics and Supply Chain  3(3-0-6)
DBT 3325เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจ Blockchain Technology for Business3(3-0-6)
DBT 3326ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligent System3(2-2-5)
DBT 3365พฤติกรรมของผู้ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ Business Data User Behavior3(2-2-5)
DBT 4366การทำเหมืองข้อมูล Data Mining3(2-2-5)
   
2.3.4 กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2327การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม Digital Business Design Thinking and Innovation3(2-2-5)
DBT 2347เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ Digital Technology and Modern Business Innovation3(2-2-5)
DBT 3328การวางแผนทรัพยากรองค์กรดิจิทัล Digital Enterprise Resource Planning3(2-2-5)
DBT 3329การวิเคราะห์สื่อสังคมสำหรับธุรกิจ Social Media Analysis for Business3(2-2-5)
DBT 3348นวัตกรรมการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Innovation3(2-2-5)
DBT 3367ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล Geographic Information System for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4368การวิเคราะห์และการทำเหมืองข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทัล Analytics and Data Mining for Digital Business3(2-2-5)
DBT 4313การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล Digital Business Project Management3(2-2-5)
   
2.3.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
DBT 2331การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจ Internet of Things Adoption in Business3(2-2-5) 
DBT 2330เทคโนโลยีการเงินธุรกิจดิจิทัล Digital Business Financial Technology3(3-0-6)
DBT 2369การเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร Programming for Machine learning3(2-2-5) 
DBT 3314ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล Creative Thinking for Digital Innovation Design3(2-2-5) 
DBT 3349เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล  Digital Platform Technology for digital innovation3(2-2-5) 
DBT 3370การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อธุรกิจ Big Data Analytics for Business3(2-2-5) 
DBT 3371ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล Artificial Intelligence for Digital Business3(2-2-5) 
DBT 4350กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล Design Thinking Process for Digital Business Innovation3(2-2-5) 
   
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
DBT 1410สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture3(3-0-6)
DBT 1411ระบบปฏิบัติการ Operating System3(3-0-6)
DBT 1412เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล Digital Photography Techniques3(2-2-5) 
DBT 1441การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่องานธุรกิจ Essential Digital Tool for Business3(2-2-5)
DBT 1451เทคโนโลยีดิจิทัลทัศนศิลป์  Visual Art Digital Technology3(2-2-5) 
DBT 1460การโปรแกรมภาษาจาวา Java Programming3(2-2-5)
DBT 2430หลักการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Principles of Computer Network Management 3(2-2-5)
DBT 2431การออกแบบเกมทางธุรกิจ Business Game Design3(2-2-5)
DBT 2452ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ Information System Security3(2-2-5)
DBT 2453การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจ Human Computer Interaction for Business3(2-2-5)
DBT 2454ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ Creative Art by Computer3(2-2-5)
DBT 2455การสร้างภาพเคลื่อนไหวและเสียงสำหรับสื่อดิจิทัล  Animation and Sound for Digital Media3(2-2-5)
DBT 3413เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ Information Technology for Knowledge Management3(3-0-6)
DBT 3433การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object Oriented  Analysis and Design3(3-0-6)
DBT 3434เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆสำหรับผู้ประกอบการ Cloud Technology for Entrepreneurs3(3-0-6)
DBT 3456การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูล Designing Data Products3(3-0-6)
DBT 3457การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 1 Special Study in Digital Technology I3(2-2-5)
DBT 3461การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบาย Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 3462การออกแบบและพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก Infographic Design and Development3(2-2-5)
DBT 3463การสร้างมโนภาพและการสื่อสารของข้อมูล Data Visualization and Communication3(2-2-5)
DBT 4414การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Audit3(3-0-6)
DBT 4458การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2 Special Study in Digital Technology II3(2-2-5)
DBT 4464การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโมบายขั้นสูง Advanced Mobile Application Development3(2-2-5)
DBT 4465ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น Introduction to Artificial Intelligence3(3-0-6)
DBT 4466การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Software Development for SMEs3(2-2-5)
นอกจากรายวิชาที่กำหนดข้างต้นแล้ว สามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านอื่น ในหมวดวิชาเฉพาะ
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล แต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชา หรืออาจเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือหัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์/แอปพลิเคชัน/นวัตกรรมดิจิทัล (Application Software Developer)
      2.  นักออกแบบและพัฒนาเว็บ/สื่อดิจิทัล (Web Designer And Developer Web/Digital media)
      3.  นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
      4.  นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Analyst)
      5.  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
      6.  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
      7.  นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
      8.  ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (Entrepreneur)
      9.  เจ้าของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
      10.  นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer)
      11.  นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
      12.  นักออกแบบ UX/UI/Web Designer
      13.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
      14.  เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer)
      15.  บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Education Personnel, Computer and Technology Instructors)