หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
ชื่อภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program)
  
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทยบริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทยบธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษBachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษB.B.A. (Business Administration)
  
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

146  หน่วยกิตกรณีรับ 2 ปริญญาตามความร่วมมือ

131  หน่วยกิตกรณีรับ 1 ปริญญา

  
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยดำเนินการเรียนการสอน 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. เรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ปี และเรียนที่ Tianjin University of Technology (TUT) จำนวน 2  ปี หรือ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ปี
  2. เรียน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ปี
  

 

โครงสร้างหลักสูตร

1. หลักสูตรที่ศึกษาร่วมกับ Tianjin University of Technology (TUT)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             146  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         108  หน่วยกิต
      2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  38  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  34  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

 

2. โครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             146  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         108  หน่วยกิต
      2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  38  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  34  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

 

3. หลักสูตรที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             131  หน่วยกิต
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32  หน่วยกิต
       1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
       1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15  หน่วยกิต
       1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
       1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2  หน่วยกิต
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                           93  หน่วยกิต
       2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  38  หน่วยกิต
      2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
HUM 1005ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy3(3-0-6)
HUM 1006ตรรกวิทยาเบื้องต้น Introduction to Logic3(3-0-6)
HUM 1009อารยธรรมยุคใหม่ Modern Civilization3(3-0-6)
HUM 1011มนุษย์กับการใช้เหตุผล Human with Reasoning3(3-0-6)
HUM 1013การเขียนรายงานและสารสนเทศ Report Writing and Information Science3(3-0-6)
HUM 1014 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology3(3-0-6)
HUM 1015จิตวิทยาองค์การ Organizational Psychology3(3-0-6)
HUM 1016เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development Techniques3(3-0-6)
HUM 1017พื้นฐานอารยธรรมไทย Foundations of Thai Civilization3(3-0-6)
HUM 1018ไทยศึกษา Thai Studies3(3-0-6)
HUM 1019จริยธรรมในการดำรงชีวิต Morality for Human Living3(3-0-6)
HUM 1020ศาสนาเปรียบเทียบ Comparative Religions3(3-0-6)
HUM 1021ประวัติศาสตร์ไทย Thai History3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6  หน่วยกิต
SOC 1006สิ่งแวดล้อมศึกษา Environments Education3(3-0-6)
SOC 1013สังคมกับการปกครอง Society and Government3(3-0-6)
SOC 1015กฎหมายในชีวิตประจำวัน Law in Daily Use3(3-0-6)
SOC 1018สังคมวิทยาเบื้องต้น Introduction to Sociology3(3-0-6)
SOC 1020มนุษย์กับสังคม Human and Society3(3-0-6)
SOC 1021หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม Civic Duty and Morality3(2-2-5)
SOC 2001มนุษยสัมพันธ์ Human Relations3(3-0-6)
SOC 2002สังคมกับสิ่งแวดล้อม Society and Environment3(3-0-6)
SOC 2003การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life and Social Skills3(3-0-6)
SOC 2004สังคมกับเศรษฐกิจ Society and Economy3(3-0-6)
SOC 2005การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government3(3-0-6)
SOC 2006อาเซียนศึกษา ASEAN Studies3(3-0-6)
SOC 3007ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้15  หน่วยกิต
ENL 1001ภาษาอังกฤษทั่วไป General English3(3-0-6)
ENL 1002ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในศตวรรษที่ 21 English for Career in the 21st Century3(3-0-6)
ENL 1003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล English for Digital Communication3(3-0-6)
ENL 1005ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเชิงโต้ตอบ English for Interactive Conversation3(2-2-5)
ENL 1006การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน English for Public Speaking3(2-2-5)
ENL 1007การอ่านภาษาอังกฤษในโลกยุคใหม่ English Reading in Modern World3(3-0-6)
ENL 1008สรรสาระการเขียนภาษาอังกฤษ English Writing Essentials3(3-0-6)
ENL 1009ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานอย่างทันสมัย English for Modern-day Presentation3(2-2-5)
ENL 1010ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบวัดมาตรฐาน English for Standardized Tests3(2-2-5)
ENL 1011ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการวิจัย English for Academic Communication and Research3(2-2-5)
THA 1003การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ Speaking and Writing for Careers3(3-0-6)
THA 1006เทคนิคการสื่อความหมาย Communication Techniques3(3-0-6)
THA 1007ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication3(3-0-6)
THA 1008วรรณคดีศึกษา Literature Studies3(3-0-6)
THA 1009การเขียนรายงานทางวิชาชีพ Professional Report Writing3(3-0-6)
THA 1010เทคนิคการเขียน Writing Techniques3(3-0-6)
THA 1011ศิลปะการนำเสนองาน The Art of Presentation3(2-2-5)
THA 1012การใช้ภาษาไทยในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ Thai Usage for Advertising and Public Relations3(2-2-5)
THA 1013ภาษากับวัฒนธรรมไทย Languages and Thai Culture3(3-0-6)
THA 1015บรรณาธิการกิจศึกษา Editorial Works Studies3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้6  หน่วยกิต
MTH 1002เรขาคณิตวิเคราะห์ Analytic Geometry3(3-0-6)
MTH 1011คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน Fundamentals of Computer and Information Technology3(2-2-5)
MTH 1015อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Fundamentals of the Internet and E-Commerce3(2-2-5)
MTH 1016สถิติทั่วไป General Statistics3(3-0-6)
MTH 1017คณิตศาสตร์ทั่วไป General Mathematics3(3-0-6)
MTH 1019คอมพิวเตอร์ทั่วไป General Computer3(2-2-5)
MTH 1020สถิติเบื้องต้น Introduction to Statistics3(3-0-6)
MTH 1021สถิติในชีวิตประจำวัน Statistics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1022คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Mathematics in Daily Use3(3-0-6)
MTH 1023สถิติและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ Statistics and Effective Presentation3(3-0-6)
MTH 1024สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัย Statistics and Data Collection for Research3(3-0-6)
SCI 1019เคมีในชีวิตประจำวัน Chemistry in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1020ฟิสิกส์เบื้องต้น Introduction to Physics3(3-0-6)
SCI 1021สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร Environment and Resources Administration3(3-0-6)
SCI 1022วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Biological Science3(3-0-6)
SCI 1023วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Science in Daily Use3(3-0-6)
SCI 1024มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ Human and Physical Science3(3-0-6)
SCI 1025วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology3(3-0-6)
SCI 1026เคมีทั่วไป General Chemistry3(3-0-6)
SCI 1027ชีววิทยาทั่วไป General Biology3(3-0-6)
SCI 1028ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Life and Environment3(3-0-6)
SCI 1029วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น Introduction to Energy Science3(3-0-6)
SCI 1031วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ Science in the Movie3(3-0-6)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้2 หน่วยกิต
PED 1030พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต Physical Education for Quality of Life1(0-2-1)
PED 1031เกมส์ Games1(0-2-1)
PED 1032ลีลาศ Social Dance1(0-2-1)
PED 1033กิจกรรมเข้าจังหวะ Rhythmic Activities1(0-2-1)
PED 1034บาสเกตบอล Basketball1(0-2-1)
PED 1035ฟุตบอล Football1(0-2-1)
PED 1036แบดมินตัน Badminton1(0-2-1)
PED 1037ว่ายน้ำ Swimming1(0-2-1)
PED 1038ฟุตซอล Futsal1(0-2-1)
PED 1039กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sports for Tourism3(3-0-6)
PED 1040การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise for Health3(3-0-6)
PED 1041เทนนิส Tennis1(0-2-1)
PED 1042กอล์ฟ Golf1(0-2-1)
PED 1043เปตอง Petanque1(0-2-1)
PED 1044กรีฑา Athletics1(0-2-1)
REC 1007นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต Recreation for Quality of Life1(0-2-1)
REC 1008การเป็นผู้นำนันทนาการ Recreation Leadership1(0-2-1)
REC 1009การเป็นผู้นำค่ายพักแรม Camp Leadership1(0-2-1)
REC 1010นันทนาการกลางแจ้ง Outdoor Recreation1(0-2-1)
REC 1011เกมส์สำหรับนันทนาการ Games for Recreation1(0-2-1)
หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่ระบุในเอกสารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
1.6.1 รายวิชามนุษยศาสตร์ 
HUM 1021จิตวิทยาศิลปะ : สุนทรียศาสตร์เชิงประจักษ์ Psychology of Arts : Empirical Aesthetics3(3-0-6)
   
1.6.2 รายวิชาสังคมศาสตร์ 
SOC 1010 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี Economics for Better Living3(3-0-6)
SOC 1022 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย Social Dynamics and Contemporary Thai Culture3(3-0-6)
SOC 1023 ทักษะชีวิตของสังคม  Social Life Skills3(2-2-5)
   
1.6.3 รายวิชาภาษา 
ENL 1012 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล English for Digital Marketing Communication3(2-2-5)
ENL 1013 การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับศิลปินในยุคดิจิทัล Artist Conversation in Digital Age3(2-2-5)
ENL 1014ภาษาอังกฤษสำหรับการกีฬา English for Sports3(2-2-5)
ENL 1015 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศวกรรมศาสตร์ English for Science, Technology and Engineering3(2-2-5)
THA 1014ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว Thai for Tourism3(2-2-5)
THA 1016ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ Basic Thai for Foreigners3(2-2-5)
THA 1017ภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ Thai in Daily Life for Foreigners3(2-2-5)
   
1.6.4 รายวิชาคณิตศาสตร์ 
MTH 1025 คณิตศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว Mathematics for Hospitality and Tourism Industry3(3-0-6)
MTH 1026 นวัตกรรมข้อมูลสู่ปัญญาประดิษฐ์ Innovation of Data towards Artificial Intelligence3(2-2-5)
MTH 1027 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร Fundamental Mathematics for Engineers3(3-0-6)
MTH 1028 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ Creative Mathematics2(1-2-3)
MTH 1029 ทักษะการรู้ดิจิทัล Digital Literacy Skills3(2-2-5)
   
1.6.5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
SCI 1032 ฟิสิกส์เพื่อสุขภาพและความงาม Physics for Health and Aesthetics3(3-0-6)
SCI 1033ฟิสิกส์ D.I.Y.  Physics D.I.Y.3(2-2-5)
SCI 1034 วิทยาศาสตร์ในเชิงศิลปะ Science in Arts3(3-0-6)
SCI 1035นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน Innovation and Development of Community Product3(3-0-6)
SCI 1036เทคนิคการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Synthesis and Analysis Technique for Science and Engineering Materials3(2-2-5)
   
1.6.6 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
PED 1045 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพ Life Skill Development for Health   3(3-0-6)
PED 1046 ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ Balance of Body and Mind   3(3-0-6)
   
2 หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 หลักสูตรเรียนร่วมกับ Tianjin University of Technology (TUT) 108  หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้36  หน่วยกิต
BUA 1144การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น Basic Chinese Reading and Writing3(3-0-6)
BUA 1145การฟังและการพูดทางธุรกิจเบื้องต้น Basic Chinese Listening and Speaking3(3-0-6)
BUA 1146ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ Chinese for Tourism and Business Services3(3-0-6)
BUA 2144ความสัมพันธ์การค้าไทย – จีน Thailand-China Trade Relations3(3-0-6)
BUA 2145การเขียนรายงานภาษาจีน Chinese Report Writing3(3-0-6)
BUA 2146การแปลภาษาจีนธุรกิจ Translation in Business Chinese3(3-0-6)
BUA 2147หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 2148หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 2149หลักการบัญชี Principles of Accounting3(3-0-6)
BUA 3132ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ*  Management Information System                                  3(3-0-6)
BUA 3133สถิติประยุกต์ * Applied Statistics3(3-0-6)
BAC 3101การวิจัยปฏิบัติการ* Operations Research3(3-0-6)
หมายเหตุ * ทำการเรียนการสอน ณ Tianjin University of Technology (TUT)
   
2.1.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้38 หน่วยกิต 
BAC 2201หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BAC 2202การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
BAC 2203พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior3(3-0-6)
BAC 3201การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผลงาน* Compensation Management and Performance Appraisal3(3-0-6)
BAC 3202การจัดการตราผลิตภัณฑ์* Product Brand Management3(3-0-6)
BAC 3203การจัดการการผลิต/ การปฏิบัติการ* Production and Operation Management 3(3-0-6)
BAC 3204การจัดการการเงิน* Financial Management3(3-0-6)
BAC 3205ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร* Enterprise Resource Planning System3(3-0-6)
BAC 3206    การตลาดบริการ* Service Marketing 3(3-0-6)
BAC 3207การลงทุน* Investment3(3-0-6)
BAC 4201ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ* Business Research Methods1(0-2-1)
BAC 4202การอภิปรายประเด็นปัจจุบันขององค์กร* Discussion on Current Issues of Enterprises1(0-2-1)
BAC 4203     การจัดการช่องทางจัดจำหน่าย* Distribution Channel Management3(3-0-6)
BAC 4204การจัดการเชิงกลยุทธ์* Strategic Management3(3-0-6)
หมายเหตุ * ทำการเรียนการสอน ณ Tianjin University of Technology (TUT)
   
2.1.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  34  หน่วยกิต
เลือกกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไปหรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพของทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
   
2.1.3.1 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ 26 หน่วยกิต
BAC 3304การฝึกปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ* Practicum in Management Information System1(0-2-1)
BAC 3305การออกแบบโครงการ 1* Project Design 11(0-2-1)
BAC 3306 การวางแผนการตลาด* Marketing Planning2(0-4-2)
BAC 3307การเงินองค์กรเชิงปฏิบัติการ* Corporate Finance Workshop  2(0-4-2)
BAC 3308 การประเมินความสามารถระดับมืออาชีพ* Professional Capacity Assessment4(1-6-5)
BAC 3309 การตลาดเชิงปฏิบัติการ* Marketing Workshop 2(0-4-2)
BAC 3310 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติการ* Human Resource Management Workshop2(0-4-2)
BAC 4301การฝึกปฏิบัติการวิจัยการตลาด* Marketing Research Practices2(0-4-2)
BAC 4302การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ* Professional Experience in Business Administration2(0-4-2)
BAC 4303การออกแบบโครงการ 2* Project Design 22(0-4-2)
BAC 4304การฝึกปฏิบัติทางบริหารธุรกิจ* Practicum in Business Administration3(0-30-0)
BAC 4305วิทยานิพนธ์* Thesis15 (0-45-0)
   
2.1.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
BAC 1312ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม Chinese for Business and Industry Communication3(3-0-6)
BAC 2301ภาษาจีนเฉพาะทางบริหารธุรกิจ Chinese for Business Administration2(2-0-4)
BAC 2313การตลาดดิจิทัล Digital Marketing3(3-0-6)
BAC 2314การประกอบการธุรกิจเฟรนไชส์ The franchise business3(3-0-6)
BAC 2315วัฒนธรรมธุรกิจจีน Chinese Business Culture3(3-0-6)
BAC 3302เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม Engineering Economics3(3-0-6)
BAC 3303การจัดการคุณภาพ* Quality Management 3(3-0-6)
BAC 4306การประชาสัมพันธ์* Public Relations2(2-0-4)
BAC 4307การลงทุนในหลักทรัพย์* Security Investment2(2-0-4)
BAC 4308การฝึกปฏิบัติการจัดการการเงินบริษัท* Practicum in Corporate Finance Management2(2-0-4)
BAC 4309ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา* Introduction to advertising2(2-0-4)
BAC 4310การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น* Introduction to E-commerce2(2-0-4)
BAC 4311เทคนิคการพยากรณ์และการตัดสินใจ* Forecasting and Decision-Making Techniques2(2-0-4)
หมายเหตุ * ทำการเรียนการสอน ณ Tianjin University of Technology (TUT)
   
2.2 หลักสูตรเรียนร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) 108  หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้36  หน่วยกิต
BUA 1144การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น Basic Chinese Reading and Writing3(3-0-6)
BUA 1145การฟังและการพูดทางธุรกิจเบื้องต้น Basic Chinese Listening and Speaking3(3-0-6)
BUA 1146ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ Chinese for Tourism and Business Services3(3-0-6)
BUA 2144ความสัมพันธ์การค้าไทย – จีน Thailand-China Trade Relations3(3-0-6)
BUA 2145การเขียนรายงานภาษาจีน Chinese Report Writing3(3-0-6)
BUA 2146การแปลภาษาจีนธุรกิจ Translation in Business Chinese3(3-0-6)
BUA 2147หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 2148หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 2149หลักการบัญชี Principles of Accounting3(3-0-6)
BUA 3134 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ** Law of International Business Transaction2(2-0-4)
BUA 3135 การเงินและการธนาคาร** International Finance and Banking3(3-0-6)
BUA 3136ภาษาอังกฤษการฟังและพูดเฉพาะทางธุรกิจ** English Listening and Speaking in Business Contexts2(2-0-4)
BUA 3137  การฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ** English for Professional Listening and Speaking2(2-0-4)
หมายเหตุ ** ทำการเรียนการสอน ณ Chongqing Technology and Business University  (CTBU)
   
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้38 หน่วยกิต
BAC 2201หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BAC 2202การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
BAC 3203การจัดการการผลิต/การปฏิบัติการ** Production and Operations Management3(3-0-6)
BAC 3210การเงิน ** Finance3(3-0-6)
BAC 3211 การจัดการโลจิสติกส์** Logistics Management 2(2-0-4)
BAC 4204 การจัดการเชิงกลยุทธ์** Strategic Management3(3-0-6)
BAC 4205 การประเมินความสามารถระดับมืออาชีพ**  Professional Capacity Assessment2(2-0-4)
BAC 4206 การควบคุมภายในองค์กร** Enterprise Internal Control3(3-0-6)
BAC 4207 การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ** Professional Experience in Business Administration6(0-30-0)
BAC 4208 วิทยานิพนธ์** Thesis8(0-45-0)
BAC 4209 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น** Introduction to E-commerce2(2-0-4)
หมายเหตุ ** ทำการเรียนการสอน ณ Chongqing Technology and Business University  (CTBU)
   
2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้34 หน่วยกิต
BAC 1312 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม Chinese for Business and Industry Communication3(3-0-6)
BAC 2301 ภาษาจีนเฉพาะทางบริหารธุรกิจ Chinses for Business Administration2(2-0-4)
BAC 2313 การตลาดดิจิทัล Digital Marketing3(3-0-6)
BAC 2314 การประกอบการธุรกิจเฟรนไชส์** The franchise business3(3-0-6)
BAC 2315 วัฒนธรรมธุรกิจจีน Chinese Business Culture3(3-0-6)
BAC 3311บรรษัทภิบาล** Corporate Governance 3(3-0-6)
BAC 3315 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน** Supply Chain Management3(3-0-6)
BAC 3316 สถิติวิเคราะห์ทางธุรกิจ** Statistical Analysis in Business3(3-0-6)
BAC 3317 การจัดการระหว่างประเทศ** International Management3(3-0-6)
BAC 3318 รายงานการเงินและการวิเคราะห์** Financial  Reporting and Analysis3(3-0-6)
BAC 3320การวิจัยปฏิบัติการ** Operations Research3(3-0-6)
BAC 3321การจัดการการเงิน** Financial Management3(3-0-6)
BAC 3323 การค้าระหว่างประเทศ ** International Trade3(3-0-6)
BAC 4301 การฝึกปฏิบัติการวิจัยการตลาด** Marketing Research Practices3(0-30-0)
BAC 4312 การควบรวบกิจการของบริษัทข้ามชาติ** Cross Border Mergers and Acquisitions3(3-0-6)
BAC 4314 การเขียนเชิงวิชาการบริหารธุรกิจ** Academic Writing for Business Administration2(2-0-4)
BAC 4315 จริยธรรมทางธุรกิจ** Business Ethics  3(3-0-6)
หมายเหตุ ** ทำการเรียนการสอน ณ Chongqing Technology and Business University  (CTBU)
   
2.3 หลักสูตรที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 4 ปี 93 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้36  หน่วยกิต
BUA 1144การอ่านและการเขียนทางธุรกิจจีนเบื้องต้น Basic  Chinese Reading and Writing in Business3(3-0-6)
BUA 1145การฟังและการพูดทางธุรกิจจีนเบื้องต้น Basic Chinese Listening and Speaking in Business3(3-0-6)
BUA 1146ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ Chinese for Tourism and Business Services3(3-0-6)
BUA 2144ความสัมพันธ์การค้าไทย – จีน Thailand-China Trade Relations3(3-0-6)
BUA 2145การเขียนรายงานภาษาจีน Chinese Report Writing3(3-0-6)
BUA 2146การแปลภาษาจีนธุรกิจ Translation in Business Chinese3(3-0-6)
BUA 2147หลักการจัดการ Principles of Management3(3-0-6)
BUA 2148หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics3(3-0-6)
BUA 2149หลักการบัญชี Principles of Accounting3(3-0-6)
BUA 3135 การเงินและการธนาคาร International Finance and Banking3(3-0-6)
BUA 3138การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ Entrepreneurship for New Venture  Creation3(2-2-5)
BUA 3139ภาษาอังกฤษการฟังและพูดเฉพาะทางธุรกิจ English Listening and Speaking in Business Contexts3(3-0-6)
   
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้38  หน่วยกิต
BAC 2201หลักการตลาด Principles of Marketing3(3-0-6)
BAC 2202การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management3(3-0-6)
BAC 3203การจัดการการผลิต/การปฏิบัติการ Production and Operations Management3(3-0-6)
BAC 3204การจัดการการเงิน Financial Management3(3-0-6)
BAC 3206    การตลาดบริการ Service Marketing 3(3-0-6)
BAC 3207   การลงทุน investment3(3-0-6)
BAC 3212การจัดการคุณภาพ Quality Management 3(3-0-6)
BAC 3213 การจัดการระหว่างประเทศ International Management3(3-0-6)
BAC 3214 การจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management 3(3-0-6)
BAC 4203     การจัดการช่องทางจัดจำหน่าย DistributionChannel Management3(3-0-6)
BAC 4204 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management3(3-0-6)
BAC 4206 การควบคุมภายในองค์กร Enterprise Internal Control3(3-0-6)
BAC 4209 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Introduction to E-commerce2(2-0-4)
   
2.3.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  19  หน่วยกิต
เลือกจากกลุ่มวิชาวิชาการฝึกงาน หรือกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป หรือจากกลุ่มวิชาชีพเลือกภาษาหรือกลุ่มวิชาชีพของทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจโดยเมื่อนับรวมหน่วยกิตกลุ่มวิชาชีพเลือกแล้วต้องไม่น้อยกว่า 19  หน่วยกิต
   
2.3.3.1 กลุ่มวิชาการฝึกงาน  4  หน่วยกิต
BAC 3322การเตรียมการฝึกงานและสหกิจทางด้านบริหารธุรกิจ Preparation for Internship and Cooperative Education in Business Administration1(0-2-1)
BAC 4316การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ Internship in Business Administration3(0-40-0)
   
2.3.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต
BAC 3322การเตรียมการฝึกงานและสหกิจทางด้านบริหารธุรกิจ Preparation for Internship and Cooperative Education in Business Administration1(0-2-1)
BAC 4317สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ Cooperative Education in Business Administration6(0-40-0)
   

หมายเหตุ  สำหรับกลุ่มวิชาฝึกงานและวิชาสหกิจศึกษา เลือกศึกษาเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดย

  1. วิชาการฝึกงานใช้เวลาในการฝึกและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200  ชั่วโมง
  2. วิชาสหกิจศึกษาใช้เวลาในการฝึกและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1  ภาคการศึกษาปกติ (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 )
  3. ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2559 หรือมติของ คณะกรรมการประจำหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางด้านบริหารธุรกิจ
   
2.3.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกทั่วไป  เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
BAC 1312 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม Chinese for Business and Industry Communication3(3-0-6)
BAC 2301 ภาษาจีนเฉพาะทางบริหารธุรกิจ Chinses for Business Administration2(2-0-4)
BAC 2313 การตลาดดิจิทัล Digital Marketing3(3-0-6)
BAC 2314 การประกอบการธุรกิจเฟรนไชส์ The franchise business3(3-0-6)
BAC 2315 วัฒนธรรมธุรกิจจีน Chinese Business Culture3(3-0-6)
BAC 3311บรรษัทภิบาล Corporate Governance   3(3-0-6)
BAC 3315 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management3(3-0-6)
BAC 3316 สถิติวิเคราะห์ทางธุรกิจ Statistical Analysis in Business3(3-0-6)
BAC 3318 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ Financial Reporting and Analysis3(3-0-6)
BAC 3320 การวิจัยปฏิบัติการ Operations Research3(3-0-6)
BAC 3323 การค้าระหว่างประเทศ International Trade3(3-0-6)
BAC 4301 การฝึกปฏิบัติการวิจัยการตลาด Marketing Research Practices3(0-30-0)
BAC 4312 การควบรวบกิจการของบริษัทข้ามชาติ Cross Border Mergers and Acquisitions3(3-0-6)
BAC 4314 การเขียนเชิงวิชาการบริหารธุรกิจ Academic Writing for Business Administration2(2-0-4)
BAC 4315 จริยธรรมทางธุรกิจ Business Ethics  3(3-0-6)
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) แต่ต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาในแผนการศึกษาของสาขานั้น หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าสาขาวิชา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

      1.  นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
      2.  นักธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
      3.  นักแปล
      4.  นักเขียน
      5.  บรรณาธิการ
      6.  นักสื่อสารทางธุรกิจจีน
      7.  อาจารย์สอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
      8.  เจ้าของสถานประกอบการในอาชีพอิสระทั้งในประเทศ /ต่างประเทศ
      9.  ล่าม
      10.  สายงานอื่นๆ

หลักสูตรที่เปิดสอน