บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อาจารย์อรพินท์  อิ่มจงใจรักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนภา จุลโลบล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกเนตร  เปรมปรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธสิทธิ์ พูลดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉ้อยฝ้า แซ่คู่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ ดร.ณปภัช สุขนันทศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี