บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ศาลายา

อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ เจริญวงศ์มิตร
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม
ตั้งปรีชาพาณิชย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ ดร.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ศุภกฤษ บุญจันทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี