บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา มงคลนิพัทธ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์นิตยา มณีนาค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรรัตน์ บุญทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 

 

อาจารย์ทวีพร ตรีผอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สุภาวดี มะณีวงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี