การประกันคุณภาพ ระดับคณะ (EdPEx)

ลำดับหัวข้อดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในไฟล์ .pdf
2เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปสู่การปฏิบัติไฟล์ .pdf
3การเขียนรายงานการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ไฟล์ .pdf
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจไฟล์ .pdf
5คำอธิบายเกณฑ์รายหัวข้อ ฉบับปี 2563-2566ไฟล์ .pdf
6มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานนำร่องในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัยไฟล์ .pdf
7เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566ไฟล์ .pdf
8มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง พิจารณาให้เห็นชอบหน่วยงานนำร่องในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาลัยไฟล์ .pdf
9คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565ไฟล์ .pdf