ฐานข้อมูลงานวิจัย
     ● งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
     ● งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
     ● ทุนสนับสนุนเงินวิจัย
     ● เปรียบเทียบงบประมาณงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมวิจัยงานวิจัยประเภทงบประมาณงบประมาณ
ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนาวาณิช (50%)ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ (40%) นางสุรัชฎา เมฆขลา (10%)กลยุทธ์การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นประเภทกลุ่มผลิตกระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากต้นกกรายได้54,000
วทรญ.จิระวดี ตั้งสกุลทองปาลี (50%)ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวานิช (40%) ดร.เกวลี แก่นจันดา (10%)รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันของธุรกิจการนำเข้าเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางออนไลน์จากประเทศจีนรายได้54,000
ผศ.ดร.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง (70%)รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (30%)เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในศักยภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางรายได้90,000
ผศ.น้ำฝน เสนางคนิกร (50%)นายเนรัญชลา กำไลทอง (25%) ผศ.วิภาวรรณ ทองเนียม (25%)แนวทางการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมราชบุรี และกาญจนบุรีรายได้90,000
นายวีรยุทธ์ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ (40%)ดร.บวร เครือรัตน์ (40%) ผศ.ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์ (20%)การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้ากะลาเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้90,000
นางนิตยา มณีนาค (50%)ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร (25%) ผศ.วิจิตรรัตน์ บุญทอง (25%)การเตรียมการด้านการเงินเพื่อวัยสูงอายุรายได้36,000
ผศ.ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์ (45%)ดร.บวร เครือรัตน์ (45%) นายวัลลภ อรุณธรรมนาค (10%)การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอบาบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้90,000
ผศ.วันดี หิรัญสถาพร (60%)ดร.ชัชชุดา จิระนันทิพร (20%) ดร.พรพิมล ขำเพชร (20%)การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำหนองพะอง จ.สมุทรสาครรายได้36,000
ดร.นุอร ชูทอง (80%)รศ.รุ่งทิวา ชูทอง (20%การศึกษาสมบัติการดูซับเสียงของวัสดุน้ำยางธรรมชาติดัดแปลงผลสเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้สำหรับผลิตแผ่นยางกันเสียงรายได้36,000
ดร.บวร เครือรัตน์ (50%)ผศ.ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์ (50%)การพัฒนาอุปกรณ์นวดจากกะลา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตวินค้ากะลาเพื่อสุขภาพ ตำบลไทรน้อย อภเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้90,000
นายปฐมพงษ์ ฤกษ์สมผุส (50%)นางสาวกุลปวีณ์ สมานทอง (25%) ผศ.ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว (25%)การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สู่อุตสาหกรรม 4.0รายได้27,000
ดร.ธนภัทร สีสดใสการจัดการความต้องการขายผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างการจัดการสินค้าเกษตรของเครือข่ายมาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ววน.699,993
ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์การจัดการความต้องการซื้อสำหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรฐานราก ด้วยกลไกการจัดการสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างสู่ระบบตลาดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ววน.299,997
น.ส.วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ (60%)ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล (40%)กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสมุนไพรววน.229,620
ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัยนายเชิดพงษ์ วานิชยานนท์ (30%)การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเยาวราชววน.460,800
นายพงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุการพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจผ้าขาวม้าชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีววน.474,000
ผศ.พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธีการพัฒนาออนโทโลยีเพื่อสืบค้นเชิงความหมายเกี่ยวกับการแปรรูปพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ววน.526,000
ดร.ธนภัทร สีสดใส (100%)การยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับอาเซียนววน.950,000
ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์ (50%)นายพีรศุษม์ ทองพ่วง (30%) ผศ.อรรณพ วุฒิ (20%)การพัฒนาหลักสูตรและสื่อดิจิทัลสำหรับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศววน.1,110,000
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมวิจัยงานวิจัยประเภทงบประมาณงบประมาณ
ผศ.ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟผศ.พรทิพย์ บุญทรง ,ดร.เกวลี แก่นจันดาการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการส่งออก กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นส่วนผสมแผ่นดิน400,000
อาจารย์วันดี หิรัญสถาพรดร.พัสกร สิงโตการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครรายได้28,000
ผศ.ดร.กนกเนตร เปรมปรีอ.กฤติกา มาอินทร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์รายได้15,000
นางสาวมยุรี สวัสดิ์เมืองการสำรวจความต้องการในการรับบริการทางวิชาการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนาและติดต่อกับชาวต่างชาติของผู้ขายสินค้า อาหาร และผู้ให้บริการในเมืองทองธานีรายได้20,000
นายพันธ์ศักดิ์ ทองแย้มผศ.พรทิพย์ บุญทรงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจผ่านโปรแกรม English Discoveries ที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยรายได้8,000
นางสาวนงลักษณ์ ลัคนทินากรการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมด้วยจีนเนติกอัลกอริทึมเพื่อเป็นจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครปฐมรายได้40,000
ผศ.พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธีการพัฒนามัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง อาหารเพื่อความดันโลหิตสูง (แดช) สำหรับผู้สูงอายุรายได้42,000
อ.สุภาวดี มะณีวงค์ศักยภาพและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0รายได้30,000
รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายใต้ธุรกรรมทางการเงินในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกรณีศึกษาธุรกิจ ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกรายได้72,000
ผศ.นภาพร นาคทิมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กรณีศึกษานิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายได้57,000
อาจารย์อังคณา จัตตามาศการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับบริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนรายได้42,000
ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยมคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจแบบ Start up กรณีศึกษาผู้ประกอบการจังหวัดคีรีขันธ์รายได้68,000
ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายได้75,000
ผศ.กาญจนา มงคลนิพัทธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกรสัปปะรด: กรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายได้32,000
นายนิพล เอกอุดมพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายได้79,000
นางทวีพร ตรีผองต้นทุนและผลตอบแทนของเถ้าลอยในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานคอนกรีตรายได้30,000
นายนิธินพ ทองวาสนาส่งการสร้างความตระหนักรู้ถึงระบบการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการทำงานในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมผ่านสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนรายได้20,000
ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้ากะลาเพื่อสุขภาพตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้60,000
ผศ.ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัยการศึกษาทัศนคติของประชาชนเขตสัมพันธวงศ์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายได้16,000
ผศ.อรรณพ วุฒิ ,ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์ ,นายพีรศุษม์ ทองพ่วงการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำพริกชุมชนดอนหวายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนรายได้16,000
ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ดร.ธนภัทร สีสดใสการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ววน.600,000
ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์โครงการวิจัยย่อยที่ 1 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยภายใต้โครงการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลคำผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากสินค้าเกษตรพื้นถิ่นด้วยกลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่จังหวัดนครปฐมและประจวบคีรีขันธ์ววน.500,000
ผศ.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์การยอมรับและการใช้งานระบบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดนครปฐมและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ววน.500,000
ดร.อริญชย์ ณ ระนองโครงการวิจัยย่อยที่ 11 การสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ววน.300,000
ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยมโครงการวิจัยย่อยที่ 12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ววน.300,000
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมวิจัยงานวิจัยประเภทงบประมาณงบประมาณ
ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์อาจาย์อรรนพ วุฒิการพัฒนาแอนิเทชันเผยแพร่ภูมิปัญญาหนังตะลุงตามขนบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนจากทุนวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแผ่นดิน235,600
ผศ.น้ำฝน เสนางคนิกรอ.เนรัญชลา กำไลทอง, อ.วิภาวรรณ ทองเนียมการพัฒนาเครื่องมือการคัดเลือกผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้วยตัวแบบคาโนแผ่นดิน476,000
ผศ.นภาพร นาคทิมผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRSs for SMEs) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายได้80,600
อาจารย์นลินี แสงอรัญผศ.ดร.กชกร หัสโรค์การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซด์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนลำพญา จังหวัดนครปฐมรายได้74,200
อาจารย์เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ ,อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ระบบข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านเว็บเซอร์วิสโดยใช้วิธีการนำเสนอแบบ Augmented Realityรายได้48,400
อาจารย์อุทัย แก้วกลมผศ.น้ำฝน เสนางคนิกร,อ.เนรัญชลา กำไลทองโซ่อุปทานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสมุนไพรในอุตสาหกรรมรายได้74,200
ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์อ.บวร เครือรัตน์ ,อ.กัลยารัตนศิวะการพัฒนาสื่อประสมเพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้ากะลา เพื่อสุขภาพตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้80,600
ผศ.พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธีระบบให้คำแนะนำผักและผลไม้สำหรับผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหารายได้46,000
หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ร่วมวิจัยงานวิจัยประเภทงบประมาณงบประมาณ
รศ.รุ่งทิวา ชูทองนายนิธินพ ทองวาสนาส่งระบบประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ตัวบ่งบอกสัญญาณ (Beacon)แผ่นดิน1,027,500
นายนิธินพ ทองวาสนาส่งการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการด้วยเครื่องบ่งสัญญาณ Beaconแผ่นดิน249,700
ดร.ดารารัตน สุขแก้วการสร้างนวัตกรรมข้อมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิตในการแข่งขันของผู้ประกอบการกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐมแผ่นดิน388,000
นางสาวพัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธีการพัฒนาออนโทโลยีเพื่องส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแผ่นดิน420,900
ดร.กรรณิการ์ นามวงศ์ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ ,ดร.ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวิบูลย์,ดร.มาลัย กมลสกุลชัยศึกษาปัญหาการบริหารงานด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีแผ่นดิน1,519,500
นางสาววันวิสาข์ พรมจีนการพัฒนาสื่อแอนิเมชันรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติเยาวชนไทยเพื่อโครงการ "บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง"แผ่นดิน484,000
ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดีการพัฒนาการสร้างคำศัพท์ภาษมือออนไบน์แบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแผ่นดิน485,000
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ (75%)นางทวีพร ตรีผอง (25%)การศึกษาสภาพการใช้ทรัพยากรทางมะพร้าวและการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เงินรายได้30,000
ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ (100%)ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ให้บริการในชุมชนท่องเที่ยว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวขคีรีขันธ์เงินรายได้37,000
นางสมใจ ศรีเนตร (70%)ยุทธศาสตร์การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเงินรายได้100,000
นางสาวทัศนีย์ วีรปรีชาชัย (50%)ผศ.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง (25%)ศึกษาสภาพและปีญหาในการจัดทำบัญชีครัวเรือนสู่การคิดต้นทุนอาชีพของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านหนองมะค่า ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เงินรายได้47,500
นายนิพล เอกอุดม (70%)นางสาวจริญา คนเพียรปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เงินรายได้42,500
นางอุไร มากคณา (50%)นายโสภณ เปียสนิท (25%)ปฏิสัมพันธ์ทางภาษาในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ระหว่าง นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กับผู้ให้บริการด้านท่องเที่ยว ของศูนย์บริการวิชาการนักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เงินรายได้67,500
นางสุภาพร เพชรัตน์กุล (40%)รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (30%) ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม (30%)พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของชุมชนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างแดนเงินรายได้64,000
ผศ.วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง (75%)นางสาวทัศนีย์ วีรปรีชาชัย (30%)ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้สาธารณูปโภคในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เงินรายได้95,000
ผศ.ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ (100%)การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างรูปแบบในการกำกับดูแลที่ดีของผู้นำต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เงินรายได้80,000
ผศ.นภาพร นาคทิม (60%)นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ (40%)ศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชาวนา กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเงินรายได้30,000
ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร (100%)การเพิ่มศักยภาพและการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยงพาราเงินรายได้95,000
นายพงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (100%)ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีเงินรายได้95,000
นายวีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ (100%)ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาด กรณีศึกษา ตลาดน้ำดอนหวายจังหวัดนครปฐมเงินรายได้60,000
นายชเนศ รัตนอุบล (100%)การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแนะนำพื้นที่ให้กับผู้เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการด้วยเทคโนโลยีเสมือนผ่านโมบาย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เงินรายได้40,000
ผศ.รุจี พาสุกรี (70%)นายฉ้อยฝ้า แซ่คู่ (30%)การรับรู้สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของผู้ประกันตนจากระบบประกันสังคมเงินรายได้30,000
นางสาวจิตติมา จันทรพร (50%)ภาพลักษณ์ตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครเงินรายได้30,000
ผศ.ธิติมา พลับพลึง (80%)ผศ.พรทิพย์ บุญทรง (10%) นางสาวนงลักษณ์ ลัคนทินากร (10%)การสร้างแบบจำลองการตัดสินใจในการคัดกรองนักศึกษายากจนให้ได้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เงินรายได้65,000
ผศ.จันทนี รุ่งเรืองธนาผล (75%)ผศ.เมธสิทธิ์ พูลดี (25%)การรับรู้การเป็น Thailand 4.0 ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เงินรายได้30,000
ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ (40%)ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล (30%) นางสาวอรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์ (30%)ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ SMEs: กรณีศึกษากิจการผลิต ในจังหวัดนครปฐมเงินรายได้40,000
นางสาววันดี หิรัญสถาพร (80%)นางสาวเกวลี แก่นจันดา (10%) นายสัมพันธ์ วรเจริญศรี ( 10%)การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครเงินรายได้30,000