◉ สิทธิ์ของบุคลากร

◉ สารสนเทศสำหรับบุคลากร


◉ ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคณะบริหารธุรกิจ

     ■ แบบขอแลกเปลี่ยนการคุมสอบ   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบขอแลกเปลี่ยนคาบสอน   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบขอสอนชดเชย   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบรับรองการปฏิบัติงานสายการสอน   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ ใบเบิกพัสดุคณะบริหารธุรกิจ   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารสำหรับนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

     ■ แบบประเมินผลการฝึกงาน   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารสำหรับนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

     ■ แบบขออนุมัติการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอื่น ๆ   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารงานบุคลากร

     ■ ใบลาป่วย ลากิจ   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ ใบลาพักผ่อน   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบฟอร์มขอออกก่อนเวลาราชการ   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบฟอร์มขอลงเวลาสาย   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบฟอร์มลืมสแกนนิ้วมือ   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบใบลาไปต่างประเทศ   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบใบมอบหมายงาน   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารอื่น ๆ

     ■ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบขอใช้อาคารสถานที่   ดาวน์โหลดเอกสาร
     ■ แบบคำร้องขอแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)   ดาวน์โหลดเอกสาร