Menu Close

ป้ายกำกับ: rmutr

โครงการความร่วมมือระหว่างสถานสอนภาษา AUA กับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในการอบรมความรู้เรื่อง “English for Public Speaking” สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ่านต่อ

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเน้นความยั่งยืนแบบสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับสาอ่านต่อ

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ชิงเงินรางวัล 420,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2566

โครงการอนุรักษ์สืบสาน และอ่านต่อ

แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือ่านต่อ