ขั้นตอนการสมัคร

เข้าศึกษาต่อผ่าน

ช่องทางออนไลน์

1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านช่องทางออนไลน์

2. อัพโหลดเอกสารการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์

เอกสารการสมัครที่ต้องส่งผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้

    1. ใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)- คุณวุฒิ ม.6/ปวช. 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา- คุณวุฒิ ปวส. 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา
    2. สำเนาบัตรประชาชน (นาย,นางสาว) 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
    3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ทางคณะจะแจ้งให้ทราบทาง E-Mail ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566)

สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ทางเพจเฟสบุ๊คคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์