โครงการสำหรับนักศึกษาที่นับชั่วโมงกิจกรรมในการเข้าร่วม