◉ สำหรับนักศึกษา

◈ ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ชั่วโมง

◈ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

โปรแกรมงานทะเบียน เข้าเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th/regisweb/login นักศึกษาสามารถเช็คข้อมูลได้ดังนี้  ผลการลงทะเบียน,  วิชาที่เปิดสอน,  ปฏิทินการศึกษา,  ผลการศึกษา,  ตรวจสอบการจบการศึกษา, พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน,  ค้นหาตารางเรียนและตารางสอบ

ระบบเช็คชั่วโมงกิจกรรม เข้าเว็บไซต์ http://act.rmutr.ac.th/login.php

นักศึกษาสามารถเช็คจำนวนชั่วโมงกิจกรรมที่เข้าร่วมได้

 

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำหรับนักศึกษา 

หากนักศึกษาต้องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) โดยมีขั้นตอนดังนี้  เข้าเว็บไซต์  https://portal.rmutr.ac.th/ เลือก กำหนดรหัสผ่าน (สำหรับนักศึกษา)
กรอกข้อมูลรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสนักศึกษา คลิก “ค้นหา”   ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้น คลิก “กำหนดรหัสผ่าน”  ขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่าน– กรอก e-mail สำรอง – กรอกเบอร์โทรศัพท์ – กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง (เพื่อทำการยืนยันการตั้งรหัสผ่าน) คลิก “บันทึกข้อมูล”  ** หมายเหตุ หลังจากกำหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้ภายใน 5 นาที  ใช้งาน e-mail  ได้ภายใน 1 ชั่วโมง   การเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN หรือ WI-FI ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องทำการ Login ผ่านระบบการยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัย (Authentication) ก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้ง  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/RMUTRARIT Line@ : @arit-rmutr  e-mail : arit@rmutr.ac.th
ห้อมสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเว็บไซต์ https://elib.rmutr.ac.th/ นักศึกษาสามารถค้นหาหนังสือ และ E-book ได้ทางออนไลน์
ระบบตรวจสอบตรวจสอบหนังสือคงค้าง-ค่าปรับ เข้าเว็บไซต์ https://itservices.rmutr.ac.th/checkbooks/users/checkbooks/ นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนังสือคงค้าง-ค่าปรับ ได้ทางออนไลน์
คลังข้อมูลงานวิจัย (Dspace) เข้าเว็บไซต์ http://repository.rmutr.ac.th/ งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเพิ่มองค์ความรู้

◈ แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคณะบริหารธุรกิจ

ลำดับแบบฟอร์มดาวน์โหลดไฟล์ .pdfดาวน์โหลดไฟล์ .jgp หน้า1
1แบบคำร้องทั่วไป (บธ.วก.01)
2ใบคำร้องขอสอบนอกตาราง
3แบบคำร้องขอสอบย้อนหลังและขอสอบพิเศษ
4แบบคำร้องทั่วไปสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
5แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่อติดต่อจากหน่วยงานภายนอก
6แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่อขอเชิญวิทยากร/ขอความอนุเคราะห์จัดหาวิทยากร

แบบฟอร์มงานทะเบียน

ลำดับแบบฟอร์มดาวน์โหลดไฟล์ .pdfดาวน์โหลด
ไฟล์ .jgp หน้า1
ดาวน์โหลด
ไฟล์ .jgp หน้า2
1แบบคำร้องทั่วไป (สวท.ทบ. 1)
2แบบขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (สวท.ทบ. 3)
3แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (สวท.ทบ. 4)
4แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. (I) (สวท.ทบ. 5)
5แบบคำขอรักษาสภาพ ลาพักการเป็นนักศึกษาและ ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา (สวท.ทบ. 6)
6บบขอถอนรายวิชาติดอักษร W (สวท.ทบ. 7)
7คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอผลระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. ( I ) (สวท.ทบ. 8)
8แบบขอเอกสารการศึกษา (สวท.ทบ. 9)
9แบบขอสำเร็จการศึกษา (สวท.ทบ. 10)
10แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต (สวท.ทบ. 11)
11แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สวท.ทบ. 12)
12แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ ที่อยู่ (สวท.ทบ. 13)
13แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (สวท.ทบ. 14)
14แบบขอเทียบโอนรายวิชา

◈ คู่มือนักศึกษา

 

 

 

◈ ระเบียน/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา  ดาวน์โหลด

◈ ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ

การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา

เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง กรณีเสียชีวิตได้รับ 200,000 บาท

(สำรองจ่ายและทำเรื่องขอเบิกย้อนหลัง)

1. เอกสารที่ต้องใช้

ใบเบิกค่าสินไหม ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf
หรือ  ดาวน์โหลดไฟล์ .jpg

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับใบรับรองแพทย์

สำเนาบัตรประชาชน
(ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร)

2. ส่งเอกสารขอเบิกสินไหม

ส่งเอกสารได้ที่ อาจารย์สุรัชฎา เมฆขลา ห้องพยาบาล อาคาร 108 ปี ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2226 5925 หรือ 0 2222 2814 ต่อ 5215 หรือ Line ID : aj.suratchada

หมายเหตุ นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี กรณี นักศึกษาที่ผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 200 บาท