Recent Posts

ประกาศตารางเรียน ตารางสอน เทอม 2/2561

ตารางสอนนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562

  • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แจ้งงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2562

  • Lions Clubs International Denmark ประเทศเดนมาร์ค  รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเลื่อนวันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  แจ้งเลื่อนวันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 จากเดิมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ

  • ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ Hsiuping University of Science & Technology ประเทศไต้หวัน  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานให้ส่งบทคัดย่อ หรือบทความฉบับเต็ม  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยารังสิต ประจำปี 2562

  • มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยารังสิต ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562  ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มาลอยกระทงด้วยกันเถอะ !! เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

  • มาลอยกระทงด้วยกันเถอะ !! เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม **สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 ชั่วโมง