โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชน ได้สร้างแนวคิดธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ ในปี ๒๕๖๐ 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*****

ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในสังคมไทย ด้วยการเทศน์มหาชาติ สาดคาถาพันเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ มีศีลธรรมอันดีงามยึดมั่นในพระพุทธศาสนา อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอให้ท่านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และ นักศึกษา จำนวน ๓๐ คน พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับกลับไปยังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้หากท่านมีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กรุณาติดต่อสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทร ๒๑๐๙ 

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*******

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านวัตกรรม และพัฒนางานประจำ ครั้งที่ ๒

ระหว่าง วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์วัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น

ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงผลงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนาการประจำปี ครั้งที่ ๒

 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*********

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการนี้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจทุนการสนับสนุนการวิจัยประเด็นเกี่ยวกับยุโรปศึกษา หรือ หากหน่วยงาน ท่านใดสนใจทุนสนับสนุนการวิจัยประเด็นเกี่ยวกับยุโรปศึกษา สามารถสอบถามได้ที่

คุณ นนทิวรรธน์  สามัญบุตร เจ้าหน้าที่ประสานงาน การวิจัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-3922 หรือ
ผ่าน Email : Nontiwat.s@chula.ac.th

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*****************

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ ๑๖

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานท่านใดที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้ง ๑๖ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

******

Page 1 of 3512345...101520...Last »
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube