ขอแสดงความยินดีกับ

นายทองคำ  ตั้งอุดมผล นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

คลิกดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี 
อาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน ที่ได้รับรางวัล จากการนำเสนอ ผลงานวิจัย
อาจารย์ มาลัย กมลสกุลชัย 
ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว
ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

   สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งระยะเวลา ดังกล่าวได้พ้นกำหนดการบังคับใช้แล้ว ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๒๙๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามความในข้อ ๓ คือ กำหนดระยะเวลาสำหรับบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ กรณีไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด นับตั้งแต่วันที่ ประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้นั้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมิได้พิจารณาการยอบรับวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ กรณีที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้ คลิกอ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)Update มาตรฐานการบัญชี ปี 2560 และ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ทำบัญชี

วิทยากร โดย ผศ. วิภาดา ตันติประภา และ ผศ. เมธสิทธิ์ พูลดี

วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
นับชั่วโมงทางบัญชี 6 ชั่วโมง และอื่นๆ 6 ชั่วโมง
จัดโดย สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร. รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ติดต่อ อ.ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ / คุณสวัสดิ์ ชมภูจักร์
โทรศัพท์ : 02-221-2896,02-222-2814 ต่อ 5312 5331
*ภายใน 31 สิงหาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ “Ultimaker Education Challenge APAC ๒๐๑๗”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาในภายภาคหน้าทั้งนี้บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ขอเรียนว่าการประกวดครั้งนี้เป็นการประกวดระดับเอเชียปแซิฟิก ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมประกวด ดังต่อไปนี้ ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละประเทศจะได้รับเลือกประเทศละ 2 รางวัล นอกเหนือจากถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรที่มอบให้แล้ว สถาบันการศึกษาที่ได้รับเลือกจะได้รับรางวัล เครื่องพิมพ์สามมิติสถาบันละ 1 เครื่อง อีกทั้งรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 200,000 บาท เป็นต้น

 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*******

Page 1 of 4112345...101520...Last »
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube