ธ.ค. 01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ธ.ค. 14

การสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บนพื้นฐานความหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๘ แห่ง ที่มีเนื้อหาสาระวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเป็นการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั้วไป โดยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านเดียวเทียม สศทท.๑๕ (dltv๑๕)  ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

******

ธ.ค. 13

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มและตารางการแข่งขัน

******

ธ.ค. 13

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

<<< * >>>

ธ.ค. 06

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร

<<<>>>

ธ.ค. 06

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์

กองกิจการพิเศษเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จาการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมข้อมูลกระชั้นชิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูล จึงขอส่งคู่มือการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและยกย่องผู้ทำประโยชน์ แจ้งบุคลากร องค์กร หรือหน่วยงาน ดำเนินการก่อนดังนั้นหากมีผู้สนใจให้ส่งชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๕ เล่ม ไปยังกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า ไม่มีผู้เสนอ

>>> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
>>> คู่มือการคัดเลือก

Page 1 of 5412345...101520...Last »
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube